هاست
خانه / دانلود نقشه / دانلود نقشه GIS منطقه 8 تهران
دانلود نقشه GIS منطقه 8 تهران

دانلود نقشه GIS منطقه 8 تهران

منطقه 8 تهران كه درحوزه شرقي تهران واقع شده از سمت شمال و شمال شرقي به شهرداري منطقه 4 ؛ از جنوب به شهرداري منطقه 13 ؛ و از سمت غرب به شهرداري منطقه 7 محدود مي شود ، نخستين محله مهاجر نشين از سال 1320 به بعد در اراضي جواديه در جنوب غربي تهران بوجود امده كه به تدريج پا به پاي آن توسعه بي ضابطه شهري در شرق تهران و ديگر نواحي نيز شروع شد و تهران دراندك زمان چهره كلان شهر را پيدا كرد تراكم جمعيت در زمان حكومت دكتر مصدق عرصه را بر شهر نشينان تهي دست چنان تنگ كرد كه ناگهان مردم در شرق تهران دست به تصرف عدواني اراضي باير زدند و شروع به خانه سازي در اراضي تصرفي خود كردند كه به همين جهت به محله مفت آباد معروف شد

در پي اين هجوم بي سابقه و خانه سازي بي ضابطه در اراضي مفت اباد دولت دستور دادكه در دو ناحيه نازي اباد و نارمك كه اراضي انها خالصه و در تملك دولت بود طرح شهرسازي با اصول و ضوابط مدني پياده شود.
خيابان بندي ها و تقسيم اراضي و متد شهرسازي در دو منطقه ياد شده به سرعت اغاز و عمليات خانه سازي در انها شروع شد. 

قیمت:120000 ریال