هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی با عنوان نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی با عنوان نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی با عنوان نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی

امروزه مشارکت روستائيان در امور روستايی و با ديد تخصصی تر در توسعه روستايی، از ضروريات برنامه ريزی در محيط های روستايی به شمار می رود. در اين ميان با مرور تاريخ مشارکتهای روستائيان در امور روستاها با دو الگو يا روند روبه رو می شويم. اولين الگو، الگوی مشارکت سنتی روستائيان در قالب مقرارت عرفی و به صورت نانوشته بوده است که بيش از همه با انگيزه های اقتصادی – اجتماعی صورت می گرفته است. دومين الگو، الگوی مشارکت جديد در قالب قوانين و مقرارتی است که به همکاری مردم شکل قانونی و اداری می بخشيد.
اين مقاله به اين سوال می پردازد که آيا تفاوتی در ميزان مشارکت روستائيان در گذشته و حال حاضر وجود دارد يا نه؟ نگارندگان در اين جستار بدنبال ارزيابی ميزان مشارکت مردمی در گذشته و حال حاضر و بررسی موفقيت الگوی مشارکت سنتی و جديد و يا ترکيبی از هر دو می باشند، که بدين منظور برای آنکه بتوان يک تقسيم بندی مناسب زمانی بين اين دو الگو برقرار کرد تشکيل شوراهای اسلامی را ملاک قرار داده و اين دو الگو را با هم مقايسه می کنيم. داده های تحقيق مبتنی بر استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای و برداشت های ميدانی از 380 خانوار و 30 روستای نمونه در بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی است که با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آزمون فرضيات نشان می دهد؛ رابطه معنی دار آماری در سطح احتمال 95 / درصد بين مشارکت سنتی و جديد روستائيان بخش مرکزی شهرستان ممسنی وجود ندارد ولی اين تفاوت در مصاديق مشارکت سنتی و جديد چشمگير است.

قیمت:70000 ریال

۲ نظر

  1. سلام

    پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی هم دارید؟!

  2. ممنون می شم اکر پایان ناهم باعنوان بررسی کیفیت زندگی شهری برام بفرستید این هم شماره موبایلم09188423370