هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پايان نامه باعنوان مكان يابي پاركها و فضاي سبز بابلسر با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي AHP
دانلود پايان نامه باعنوان مكان يابي پاركها و فضاي سبز بابلسر با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي AHP

دانلود پايان نامه باعنوان مكان يابي پاركها و فضاي سبز بابلسر با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي AHP

شهرنشيني و توسعه شهري از پديده هاي ويژه دوران معاصر است. چنانكه قرون گذشته قرون انقلاب صنعتي و قرن حاضر را قرن انقلاب شهري مي نامند. رشد سريع شهري در كشورهاي رو به توسعه مشكلات اجتماعي، اقتصادي و فيزيكي فراواني پديد آورده است كه از جمله افزايش فقر در شهرها، دسترسي ناكافي به مسكن و خدمات اصلي شهري، بيگانگي شهروندان از هم، ايجاد زاغه ها و مسكن غير رسمي، افزايش آلودگي و كاهش فضاي سبز در شهرها و نظاير آنها.

با افزايش جمعيت و توسعه و گسترش شهرنشيني انسان ها به تدريج از طبيعت دور  شده اند و تراكم بيش از حد جمعيت و دخالت در محيط طبيعي و ايجاد محيط هاي انسان ساخت نيازهاي زيست محيطي، جسمي و روحي انسان را بيشتر بروز داده است براي رفع اين نياز انسان شهرنشين اقدام به ايجاد باغ ها و فضاي سبز مصنوعي در داخل شهرها كرده است. فضاي سبز (پارك ها) بخشي از سيماي شهر را تشكيل مي دهد (محمدي، 1382، 16) و از مهم ترين سيستم هاي حيات بخش انسان به شمار مي رود و از ديرباز تاكنون تكيه گاه استواري بر تداوم و ارتقاء سطح كيفي زيست او بوده و هنوز هم وفادارانه خدمات بي دريغ خود را به بشريت عرضه مي كند ذكر اين نكته ضروري است كه اهميت حياتي فضاي سبز در دنياي امروز نه به دليل ارزش هاي اقتصادي بلكه به دليل اهميت زيست محيطي آن است و بايد اعتراف نمود در هيچ برهه اي از تاريخ حضور آن تا اين حد براي انسان سودمند و حياتي نبوده و از طرف ديگر هيچ گاه موجوديت آن در سطحي اين چنين گسترده مورد تهديد واقع نشده است.

قیمت:80000 ریال