هاست
خانه / دانلود مقالات / شبيه سازي سيل وبررسي تاثير زير حوزه ها در سيل خيزي
شبيه سازي سيل وبررسي تاثير زير حوزه ها در سيل خيزي

شبيه سازي سيل وبررسي تاثير زير حوزه ها در سيل خيزي

مطالعات سيل به منظور برنامه ريزي ، بهره برداري بهينه و مديريت اين پديد ه طبيعي از جمله مسائل مبتلا به كشور است. شرايط اقليمي خشك و نيمه خشك بخش وسيعي از كشور سبب شده است عليرغم تحميل خسارات سنگين ناشي از بروز خشكسالي ، همه ساله شاهد بروز سيلابهاي مخرب با دامنه خسارات وسيع بود.تخريب شديد مناب ع طبيعي چه به صورت بهره برداري بي رويه از جنگلها و مراتع و چه به شكل تغيير كاربري اراضي و تبديل آنها ب ه اراضي كشاورزي نا مناسب و يا ساخت بي رويه مناطق مسكوني ، موجب شده است، سيلابها سال به سال چه از نظر تعداد وقوع و چه از نظر شدت خسارات افزايش يابند. در اين تحقيق ضمن بررسي قابليت مدل در شبيه سازي هيدروگراف سيل با استفاده از قابليت هاي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از HEC- HMS هيدرولوژيكي دور در تهيه و آماده سازي اطلاعات مورد نياز، ميزان تاثير هر يك از زيرحوزه ها در دبي اوج و ميزان سيلاب خروجي با وقوع هر رويداد بارش در حوزه آبخيز دماوند تعيين گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده، زير حوزه هاي 6 و 2 به ترتيب بيشترين و كمترين تاثير را در ايجاد دبي سيلابي حوزه در بارش با دوره بازگشت 100 سال داشته اند.

دانلود متن مقاله