خانه / دانلود مقالات / شبيه سازي سيل وبررسي تاثير زير حوزه ها در سيل خيزي

شبيه سازي سيل وبررسي تاثير زير حوزه ها در سيل خيزي

مطالعات سيل به منظور برنامه ريزي ، بهره برداري بهينه و مديريت اين پديد ه طبيعي از جمله مسائل مبتلا به كشور است. شرايط اقليمي خشك و نيمه خشك بخش وسيعي از كشور سبب شده است عليرغم تحميل خسارات سنگين ناشي از بروز خشكسالي ، همه ساله شاهد بروز سيلابهاي مخرب با دامنه خسارات وسيع بود.تخريب شديد مناب ع طبيعي چه به صورت بهره برداري بي رويه از جنگلها و مراتع و چه به شكل تغيير كاربري اراضي و تبديل آنها ب ه اراضي كشاورزي نا مناسب و يا ساخت بي رويه مناطق مسكوني ، موجب شده است، سيلابها سال به سال چه از نظر تعداد وقوع و چه از نظر شدت خسارات افزايش يابند. در اين تحقيق ضمن بررسي قابليت مدل در شبيه سازي هيدروگراف سيل با استفاده از قابليت هاي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از HEC- HMS هيدرولوژيكي دور در تهيه و آماده سازي اطلاعات مورد نياز، ميزان تاثير هر يك از زيرحوزه ها در دبي اوج و ميزان سيلاب خروجي با وقوع هر رويداد بارش در حوزه آبخيز دماوند تعيين گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده، زير حوزه هاي 6 و 2 به ترتيب بيشترين و كمترين تاثير را در ايجاد دبي سيلابي حوزه در بارش با دوره بازگشت 100 سال داشته اند.

دانلود متن مقاله

bigtheme