هاست
خانه / دانلود مقالات / مناسب سازي ساختمانهاي فرهنگي _ هنري مكانهاي سينمايي؛ چالش هاي موجود و راهكارها
مناسب سازي ساختمانهاي فرهنگي _ هنري مكانهاي سينمايي؛ چالش هاي موجود و راهكارها

مناسب سازي ساختمانهاي فرهنگي _ هنري مكانهاي سينمايي؛ چالش هاي موجود و راهكارها

ديرزماني بود كه اهميت فعاليت هاي جمعي و اجتماعي ناشناخته مانده بود و اگرچه ناخودآگاه برخي امورزندگاني به صورت اشتراك ي و گروهي انجام مي شد اما هيچ گاه ضرورت مشاركتهاي گروهي روشن و شفاف نبود . افراد جامعه به عنوان “فرد” فعاليت هاي ضروري (مانند كاركردن، تحصيل كردن، خانه ساختن و …) و كارهاي انتخابي خود را (مانند تفريح كردن ، ورزش كردن ، خلق آثار هنري و …) انجام مي دادند و ب ه ظاهر امور زندگي مي چرخيد و حيات ، جريان مستمر داشت . به عبارت ديگر فعاليت هاي جمعي وگروهي در قامت فرد فرد جامعه جلوه گري مي كرد وهيچ گاه ضرورت كار جمعي و گروهي در جامعه و تاثيرات و تأثر ات آن مطرح نبود . بدون ترديد معتقدان به اين ديدگاه هيچ گاه اندكي به اهميت بهره گيري از ظرفيت ها ي تمامي افراد جامعه نمي انديشيدند . با چنين رويكردي آنچه بيش از  پيش اهميت مي يافت انجام كار به صورت انفرادي بود.

دانلود متن مقاله