هاست
خانه / دانلود کتاب / راهنماي تهيه مشخصات فني، جزئيات و نقشه ها در پل و ساز ه هاي راه
راهنماي تهيه مشخصات فني، جزئيات و نقشه ها در پل و ساز ه هاي راه

راهنماي تهيه مشخصات فني، جزئيات و نقشه ها در پل و ساز ه هاي راه

مشخصات فني، جزئيات و نقشه هاي سازه اي، وسيله انتقال و تفهيم فكر طراح به سازنده و ساير طراحان و سازندگان ميباشد. لذا وجود يك مجموعه شامل راهنماييهايي در روش طراحي و نحوه ارائه نقشه ها، تفسير معيارهاي فني، استانداردهاي رايج، جزئيات و ارزيابي پلها، ضروري مينمايد. هدف از تدوين اين مجموعه، از يك سو تكميل ضوا بط موجود در جهت راهنمايي، سياستگذاري، طراحي و ارزيابي پلها و سازه هاي مرتبط و از سوي ديگر يكپارچه سازي و تبيين روشها و معيارهاي طراحي و ترسيم نقشه جزئيات در كارهاي اجرايي پلها و سازههاي مرتبط ميباشد.