هاست
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب فرهنگ شهرها تالیف لوئیز مامفورد
دانلود کتاب فرهنگ شهرها تالیف لوئیز مامفورد

دانلود کتاب فرهنگ شهرها تالیف لوئیز مامفورد

از سال هاي بسيار دور، يعني 1915 با تشويق پاتريك گدس به جمع آوري مطالبي پرداختم كه به كتاب حاضر تبديل شد . نظير تمامي مقالات و كتا بهايي كه تا آن زمان دربارة معماري ،برنامه ريزي واحدهمسايگي، مسكن ، و توسعة منطقه اي منتشر كرده بودم ، اين نيز كتاب بر تحقيقات دس تاول متكي است كه از مناطق مختلف گردآوري شده است و با بررسي دقيق محل تولدم ، نيويورك، و اطراف آن آغاز مي شود. همة تلاش ام در جهت كشف روشي يكپارچه در حوزه اي متمركز بوده است كه تا كنون متخصصاني با گرايش هاي مختلف، دربارة آن با هدفعمل جمعي براي استقرار اصولي پايه كه بتوان براساس آن محيط انساني  ساختمان ها ،محله ها ، شهرها و مناطق  را نوسازي كرد، كار كرده اند. بررسي جنبه هايي از زندگي كه معمولاً تحت عناوين اخلاق ، مذهب و آموزش شناخته مي شوند به زماني ديگر موكول مي شود. در اين كتاب حتي با پذيرش مخاطرة، مي بايست بخش هايي از كتاب تكنيك و تمدن را مورد بررسي تطبيقي قراردهيم. دو كتاب مذكور در عين استقلال، مكمل هم نيز به شمار مي روند: هر كدام از اين كتاب ها ب هنوبة خود در پي آنند كه نشان دهند جهان معاصر تا چه اندازه منتظر انسان هاي پاك نيتي است كه چگونگي فائق آمدن بر سازوكارهاي تمدن ستيز و جاهليت سازمند را كه موجوديت تمدن را تهديد مي كند، فراگيرند.

دانلود کتاب