هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی

دانلود مقالات فارسی

دانلود فایل pdf اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی

چکیده کشور ایران به لحاظ  قرار گیری در کمربند خشکسالی ، بشدت در معرض خسارات و آسیب پذیری وارده از مخاطره طبیعی خزنده خشکسالی قرار دارد به طوری که عمدهتاثیرگذاری در بخش کشاورزی است به همین جهت بعد از وقوع بحران خشکسالی واکنش های مختلفی از سوی کشاورزان مشاهده می شود.

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf توسعه فیزیکی ناپایدارشهرها و آسیب پذیری آنها در برابر سوانح طبیعی

چکیده: در گذشته چنین تصور می شد که بروز سوانح طبیعی در نواحی شهری پیامدهای کمتری نسبت به نواحی روستایی داشته است. ولی در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در ساختار کالبدی و سازماندهی شهرها بوجود آمده است، آنها در مقابل سوانح طبیعی آسیب پذیر شده اند. این امر ناشی از افزایش زیاد جمعیت شهرها، گسترش بیرویه شهری ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdfتبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)

چکیده امروزه دیدگاه ها و نظریه های مدیریت سوانح و توسعه پایدار به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. از این رو به نظر بسیاری از محققان ،تاب آوری یکی از مهم ترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است امروزه تاب آوری راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آنها مطرح میشود

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf برنامه ریزی مدیریت بلایا و مخاطرات محیطی در راستای توسعه پایدار

چکیده بلایا و مخاطرات محیطی از دیرباز بعنوان مخرب ترین عوامل آسیب رسان به انسان، جامعه و زیست گاهش مطرح بوده اند. پژوهش و بررسی های انجام شده نشان می دهد بحرانها نفساً تعیین کننده میزان خسارت نیستند. بلکه پاسخ مسئولان به بحران است که میزان خسارتهای وارده را تعیین می کند. با توجه به اینکه یکی از شاخص های ...

بیشتر بخوانید »

زلزله، شهرها وگسلها

چکیده با توجه به واقع شدن ایران بر روی یکی از دو کمر بند زلزله خیز جهان و وجود  گسل های فراوان، وقوع زلزله در فلات ایران امری طبیعی است . ایران جزء ده کشور بلاخیز و است که زلزله مسبب بیشترین تلفات انسانی در آن می با شد و  ششمین کشور زلزله خیز دنیا کمر بند زلزله ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf ضرورت توجه به بیمه زلزله و نقش آن در مقاو مسازی ساز ههای شهری

ایران از جمله کشورهایی است که در منطقه زلزله خیز فعال با سوانح شدید واقع شده است .در اکثر کشورهای زلزله خیز بیمه زلزله، اساسی ترین روش برای جبران خسارت است و بار مالی دولت را کاهش می دهد.ضعف و نبود حمایت بیمه ای کارا در سطح مطلوب و سایر عوامل اثر گداز در ایران باعث گردیده است تا جبران ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf مقاله بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تاب آوری محیط زیست شهری

چکیده تفکر تاب آوری در سیستم های پیچیده مانند شهرها درک پویایی و روابط غیرخطی در این نوع سیستم ها را میسر می سازد. این تفکر، در بستر اکولوژی شهری مدرن امکان یکپارچه سازی عوامل انسانی و اکولوژیکی در سیستم های شهری و درک تعاملات بین آنها، بسط راهبردهای پایداری با توجه به تعاملات شناسایی شده را فراهم می آورد. ...

بیشتر بخوانید »

بازسازی تاب آور از دیدگاه طراحی شهری، پس از زلزله ۱۳۸۲ بم

چکیده در پی زمی نلرزه سال ۱۳۸۲ شهر بم، برنامه بازسازی این شهر براساس «منشور توسعه پایدار » در راستای نیل به اهداف سه گانه هویت، مشارکت و پایداری بم تدوین شد. اما به نظر می رسد، برنامه مزبور در مرحله اجرا، به موفقیت اندکی دست یافته است. مقاله حاضر تاثیر هویت شهری و پایداری را در افزایش تا بآوری ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی

چکیده امروزه جوامع در تلاش برای دست یابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران، بازگشت سریع آ نها را به وضعیت پیش از بحران (اولیه یا عادی) فراهم سازد. از این رو در سال های اخیر به تاب آوری به جای آسیب پذیری تأ کید خاصی می شود. این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از ...

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل pdf مقاله ارتباط بین تاب آوری و رضایت از زندگی

چکیده هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تاب آوری به عنوان شاخه ای از روان شناسی مثبت گرا و رضایت از زندگی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بهداری شهرستان سراب تشکیل می دادند.شهرستان سراب تشکیل می دادند. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۶۰ نفر ( ۶۸ زن و ۹۲ مرد) ...

بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??