هاست
خانه / اخبار همایشها

اخبار همایشها

همايش ملي انجمن ژئومورفولوژي ايران ژئومورفولوژي و زيستگاه انسان (فرصت ها و محدوديت ها)

زمان: بهمن ماه 1391 محورها: • آمايش سرزمين • تغييرات محيط طبيعي • ژئومورفولوژي و توسعه شهري • ژئومورفولوژي و تغييرات كاربري اراضي • هيدروژئومورفولوژي • مخاطرات طبيعي • اكوژئومورفولوژي • قلمروهاي مورفوديناميك • مديريت محيط هاي ژئومورفولوژيك • ژئومورفوتوريسم • ژئومورفولوژي و پدافند غير عامل • ژئومورفولوژي و سكونتگاه هاي انساني • ژئومورفولوژي و تغييرات اقليمي كواترنري • مورفوتكتونيك و زيستگاه انسان • كارست و زيستگاه انسان سايت اينترنتي: www.geomorphologyconf.ir

بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??