هاست
خانه / دانلود مقالات / پهنه بندی بخش مرکزی شهرستان ورزقان برای مکان یابی مراکز خدمات روستایی با استفاده ازGIS

پهنه بندی بخش مرکزی شهرستان ورزقان برای مکان یابی مراکز خدمات روستایی با استفاده ازGIS

مقاله حاضر به چگونگی پهنه بندی بخش مرکزی شهرستان ورزقان با توجه به عوامل طبیعی وانسانی برای مکان یابی مراکز خدمات روستایی  پرداخته است. بدین منظور از ابزار توانمند و دقیق برای تولید و تجزیه و تحلیل نقشه ها استفاده گردید. طی این فرایند، ابتدا استقرار سکونتگاه ها از GIS نظر عوامل طبیعی در چهار شاخص سطوح ارتفاعی، شیب، قابلیت اراضی و دسترسی به منابع آب مورد بررسی قرار گرفت و نقشه های مربوط به آنها تهیه شد.چگونگی پهنه بندی بخش مرکزی شهرستان ورزقان با توجه به عوامل طبیعی وانسانی برای مکان یابی مراکز خدمات روستایی  . IDW درون یابی ١ به روش بعد از این مرحله، عملیات استاندارد سازی لایه ها و عملیات تلفیق لایه ها با استفاده از روش های همپوشانی و ترکیب نقشه ای مانند منطق بولین ٢ و وزن دهی به روش رتبه ای انجام شد. پس از آن با تلفیق نقشه های بدست آمده در عوامل طبیعی و انسانی از دو مدل مذکور، قسمت های مناسب جهت
استقرار مراکز خدمات روستایی در بخش مرکزی شهرستان ورزقان پهنه بندی شد.

دانلود