بپایان نامه دکترا سازمان یابی فضا با تاکید بر سیستم های شهری(PHD) | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود پایان نامه / پایان نامه دکترا سازمان یابی فضا با تاکید بر سیستم های شهری(PHD)

پایان نامه دکترا سازمان یابی فضا با تاکید بر سیستم های شهری(PHD)

چکیده

امروزه شناخت و تحلیل ساختار های سکونتی یک فضا بعنوان شرط اساسی و بستر مهم برنامه ریزی انکارناپذیر است. این در حالی است که در صورت ایجاد هماهنگی بین ساختارهای سکونتگاهی و سیاسهای توسعه ای می توان ضمن کاستن از پیامدهای نامطلوب فضایی، در دستیابی به اهداف توسعه ای نیز تسریع ایجاد کرد.فضا در ایران نظیر سایر کشور های در حال توسعه، طی دهه های اخیر، دستخوش تحولات شگرفی شده است، به گونه ایکه، تنها طی چند دهه از حالتی سنتی با قانونمندیهای خاص خود، به فضاییی قطبی چندگانه و نامتعادل با خصیصه های ویژه خود تبدیل گشته است….

قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال

 

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme