هاست
خانه / دانلود مقالات / واکاوی تغییرات مکانی هسته جزیره گرمایی شهر تهران
واکاوی تغییرات مکانی هسته جزیره گرمایی شهر تهران

واکاوی تغییرات مکانی هسته جزیره گرمایی شهر تهران

جزیره گرمایی شهر که امروزه به مساله ای بسیار بااهمیت در اقلیم شناسی شهری تبدیل شده است،‏ به طور کلی به افزایش دمای محیط شهر در مقایسه با حومه اشاره دارد. این پدیده که از پیامدهای شهرنشینی و شهرسازی است،‏ در کشورهای رو به پیشرفت که با رشد سریع و بدون برنامه ریزی شهرها روبه رو هستند،‏ پیامدهای اساسی به همراه دارد. تهران،‏ پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایران،‏ به دلایل مختلف،‏ مانند ساخت وساز ناهمگون و شرایط خاص جغرافیایی،‏ از این پیامدها بی بهره نمانده است. در این پژوهش با هدف ردیابی تغییرات مکانی هسته جزیره گرمایی شهر تهران،‏ ۲۴ روز از سال ۲۰۰۶ بررسی شده و با تلفیق میدان دمای به دست آمده از داده های ایستگاه های هواشناسی و میدان باد حاصل از مدل آلودگی هوا (TAPM)،‏ وضعیت جزیره گرمایی واکاوی شده است. داده های عناصر جوی ۲۲ ایستگاه هواشناسی در محدوده استان تهران دریافت شد. تغییرات موقعیت مکانی جزیره گرمایی شهر با استفاده از منحنی های هم دما در هر روز با فواصل زمانی سه ساعته،‏ در نرم افزار ArcGIS درون یابی و ترسیم شدند. نتایج به دست آمده از محاسبه اختلاف میانگین دمای محدوده شهری با حومه آن،‏ نشان داد که در تمامی روزها،‏ میانگین دمای محدوده شهر تهران بیشتر از دمای ثبت شده در حومه آن است. در تحلیل عوامل موثر در شکل گیری جزیره گرمایی،‏ سرعت و جهت باد از بیشترین میزان تاثیرگذاری برخوردار بودند؛ به گونه ای که گستره مکانی جزیره گرمایی توسط این دو عامل کنترل می شود. همچنین ارتباط معناداری میان فشار هوا و شدت جزیره گرمایی دیده نشد. تغییرات مکانی هسته جزیره گرمایی نیز در ماه های مختلف در محدوده های حد فاصل ایستگاه های دوشان تپه،‏ فاطمی،‏ مهرآباد و بهمن صورت می گیرد که در بیشتر روزها،‏ ایستگاه های آزادی،‏ بهمن و بازار،‏ مراکز گرمایی این محدوده هستند.

دانلود مقاله