هاست
خانه / اخبار همایشها / همايش ملي انجمن ژئومورفولوژي ايران ژئومورفولوژي و زيستگاه انسان (فرصت ها و محدوديت ها)

همايش ملي انجمن ژئومورفولوژي ايران ژئومورفولوژي و زيستگاه انسان (فرصت ها و محدوديت ها)

زمان: بهمن ماه 1391
محورها:
• آمايش سرزمين
• تغييرات محيط طبيعي
• ژئومورفولوژي و توسعه شهري
• ژئومورفولوژي و تغييرات كاربري اراضي
• هيدروژئومورفولوژي
• مخاطرات طبيعي
• اكوژئومورفولوژي
• قلمروهاي مورفوديناميك
• مديريت محيط هاي ژئومورفولوژيك
• ژئومورفوتوريسم
• ژئومورفولوژي و پدافند غير عامل
• ژئومورفولوژي و سكونتگاه هاي انساني
• ژئومورفولوژي و تغييرات اقليمي كواترنري
• مورفوتكتونيك و زيستگاه انسان
• كارست و زيستگاه انسان

سايت اينترنتي: www.geomorphologyconf.ir