هاست
خانه / دانلود مقالات / نوسازی بافت های فرسوده و ضرورت تغییر نگرش در تهیه و اجرای طرح های جامع و تفصیلی (نمونه موردی: شهر اصفهان)
نوسازی بافت های فرسوده و ضرورت تغییر نگرش در تهیه و اجرای طرح های جامع و تفصیلی (نمونه موردی: شهر اصفهان)

نوسازی بافت های فرسوده و ضرورت تغییر نگرش در تهیه و اجرای طرح های جامع و تفصیلی (نمونه موردی: شهر اصفهان)

امروزه رویکرد جهانی به طرح های توسعه شهری، رویکرد مسله محور برای حل مسایل شهری است و بدون شک بافت های فرسوده شهر اصفهان یکی از مسایل اساسی و مهم این شهر است و شناخت و تحلیل این مساله و ارایه راهکار در این زمینه، اصولا از نتایج مورد انتظار طرح های توسعه شهری است.
در این مقاله ابتدا با روش کتابخانه ای مختصری به بررسی طرح های توسعه شهری در ایران و مقایسه آن با طرح های توسعه شهری کشورهای توسعه یافته پرداخته شده، سپس از طریق مطالعه مدارک، اسناد و نقشه های طرح تجدیدنظر در طرح جامع (مصوب سال ۱۳۶۷)، و طرح تفصیلی شهر اصفهان (مصوب سال ۱۳۷۵) و طرح بازنگری در طرح تفصیلی شهر اصفهان (۱۳۹۰) با روش مقایسه ای، میزان تحقق پذیری طرح تفصیلی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با بررسی میزان پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری اصفهان در محدوده بافت های فرسوده این شهر در سال های ۱۳۸۶ تا ۹ ماهه سال ۱۳۹۰، میزان نوسازی بافت های فرسوده در این مدت تعیین شده است. سرانجام ازطریق تحلیل آمار به دست آمده و با بررسی شرح خدمات انجام مطالعات و تهیه طرح بازنگری در طرح تفصیلی شهر اصفهان، مشخص می شود که طرح های جامع و به تبع آن طرح های تفصیلی شهر اصفهان، در زمینه نوسازی بافت های فرسوده این شهر ناکارآمد بوده و صرفا در حد معرفی پهنه های نیازمند طرح های ویژه نوسازی و بهسازی و تثبیت وضع موجود اقدام کرده است.
در خاتمه بر چهار موضوع شامل «ظرفیت سازی و سرمایه اجتماعی»، «مفهوم فرآیند در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری»، «مدیران شهری و تحقق پذیری طرح های توسعه شهری» و «انجام مطالعات و تهیه طرح های ویژه نوسازی» جهت برون رفت از وضعیت فعلی و در راستای تحقق پذیری طرح های توسعه شهری و نوسازی بافت های فرسوده تاکید شده است.

دانلود مقاله