هاست
خانه / دانلود مقالات / نقش رویکرد اکولوژیکی در توسعه پایدار شهرهای ساحلی
نقش رویکرد اکولوژیکی در توسعه پایدار شهرهای ساحلی

نقش رویکرد اکولوژیکی در توسعه پایدار شهرهای ساحلی

این پژوهش به دنبال آزمون رویکرد اکولوژیکی در توسعه شهرهای ساحلی است. برای تبیین و تدقیق بهتر موضوع ابتدا آسیب شناسی توسعه شهری در نوار ساحلی مورد مطالعه قرار گرفته تا آسیب های ناشی از بی توجهی شهرسازان به اکوسیستم ظریف و شکننده نوار ساحلی و شرایط حاکم بر کنش متقابل میان خشکی و آب مشخص شود. در ادامه متداول ترین رویکردها در شهرسازی نوین مورد بررسی قرار گرفته که رویکرد اکولوژیکی به سبب لحاظ نمودن شرایط خاص مکانی می تواند آثار و نتایج مثبتی در توسعه شهرهای ساحلی داشته باشد. لذا تعدادی از عوامل این رویکرد که می تواند در توسعه بهینه شهر ساحلی نور موثر باشد، مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در صورت کاربرد عواملی اکولوژیکی، به دلیل منجر شدن این عوامل به کاهش جاپای اکولوژیکی در شهر، ایجاد تنوع فعالیتی در حوزه های شهری، توسعه عمودی در بخش پیرامونی و فرسوده شهر و ارتقاء پایگاه اجتماعی – اقتصادی شهروندان، این عوامل می توانند در حل مشکلات شهر نور موفق باشند.

دانلود مقاله