بدانلود کتاب با عنوان پدافند غيرعامل، امنيت ملي و شهر | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب با عنوان پدافند غیرعامل، امنیت ملی و شهر

دانلود کتاب با عنوان پدافند غیرعامل، امنیت ملی و شهر

ایران اسلامی به دلیل قرارگیری در غرب آسیا و موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک،ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، ژئومدیا، تمدنسازی و بازتولید تمدن، قدرت-
سازی و بازتولید قدرت، گفتمان انقلاب، پتانسیل ابر قدرتی و قدرت منطقهای، الهام-بخشی و الهام آفرینی، ضد هژمونی، ضد سیاستهای امپریالیست، تغییر نظام تک قطبی
جهانی، پیش قراولی تمدنی دنیا در گذشته، مکتب ایرانی- اسلامی، تاثیر در نظام بین-الملل، خواست برقراری عدالت جهانی، اجرا و جانبداری از حقوق بشر به معنای واقعیکلمه برچیدن نظام استعماری نوین، بازبینی نظم نوین بین الملل، مورد طمع، ترس ونهایتا تهدید از سوی استکبار جهانی است.
یکی از راههای تهدید، جنگ میباشد. ازجمله راههای دفاع در برابر جنگ، دفاع عامل(بکارگیری تسلیحات نظامی :توپ،تفنگ و….) و دفاع غیرعامل (دفاع بدون اسلحه) و
سلسله تمهیداتی است که با پیادهسازی آنها شامل: استتار، اختفاء، پوشش، فریب،کوچک سازی، اعلان خبر، محکمسازی، پراکندهسازی، تمرکززدایی، استفاده از عمق
زمین و….کشور در مقیاسهای مختلف ملی، منطقهای، ناحیهای و شهرها، مصون از خطرشده و قدرت بازدارندگی آنها به مراتب بالا میرود و در نهایت، شهر قدرت، شهر
بازدارنده، شهر دفاع، شهر مصون، شهرسازی دفاعی، پدافند غیر عامل شهری و برنامه-ریزی شهری و منطقهای با رویکرد پدافند غیر عامل شکل خواهد گرفت. چنین
دستاوردی در نتیجه برنامهریزیهای کارامد از سوی مدیران و برنامه ریزان کشور در امرحفظ امنیت در ابعاد مختلف ملی و شهری و …میسر خواهد شد. با نگاه پیشگیرانه

کارآمد، باید پیوسته به امر پدافند غیر عامل توجه ویژهای نمود تا کشور در مقابلخطرات مختلف در عین ضربه زدن به دشمن بتواند کمترین خسارت یا ضربه را ببیند. با
توجه به اهمیت فزاینده پدافند غیرعامل در امنیت شهری و ثبات ملی، نوشتار حاضرکوشیده است تا ابعاد پدافند غیرعامل را با توجه به امنیت ملی، ژئوپلیتیک و شهر
بررسی کند.

دانلود کتاب

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme