بدانلود کتاب آمایش و مکان یابی از منظر پدافند غیرعامل | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب آمایش و مکان یابی از منظر پدافند غیرعامل

دانلود کتاب آمایش و مکان یابی از منظر پدافند غیرعامل

برای جغرافیدانان، قبل از هر چیز، شهر به عنوان فضای جغرافیایی و در معنای اخص کلا فضایشهری مطرح است. فضایی که سکونت گاه های متمرکز انسانی را در بطن خود جاای داد ه اسات.شهر بر حسب اشغال آگاهانه ی فضایی از طبیعت مفهوم پیدا می کند کاه باه مقتضاای تکنیاکمتداول زمان ها، انسان ها آن را در اختیار می گیرند و بر همین اساس اولین عاملی کاه مشاخصکننده شهر است، موقعیت جغرافیایی و دومین عامل مقار و مکاان و یاا باه عباارت روشان تار،نشست گاه شهر است که موقعیت شهر می تواند آن را تقویت یا تضاعیف نم ایاد

شهرها از دیرباز به عنوان سکونت گاه و محل آسایش بشر شناخته شده اند کاه ایان آساایشهر از چندی مورد هدف بدخواهان قرار می گرفته و از این رو همواره در طول تااریخ باه منظاورمصون ماندن شهر ها از گزند حملات، تدابیری اندیشیده می شده است که نمود آنرا در دیوارهایدفاعی پیرامون شهرها و دالان های زیرزمینی فرار می توان مشاهده کرد. در طاول دوران زنادگیبشر، با پیچیده شدن تهدیدات و پیشرفت خیره کننده تسلیحات، شکل دفاع از شهرها نیز تغییاربسیار کرده است. مهمترین شاخصه های سلاح های جدید هوشمند بودن و قابلیت نقطه زنای آنمی باشد و لذا اهداف به شکل انتخابی و بر اساس اولویت های دشمن مورد تهاجم قرار می گیرنادو به همین دلیل کار برنامه ریزان و طراحان شهری را دشوارتر نماوده اسات

دانلود کتاب

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme