هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی با عنوان نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی با عنوان نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی با عنوان نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید

امروزه مشارکت روستائیان در امور روستایی و با دید تخصصی تر در توسعه روستایی، از ضروریات برنامه ریزی در محیط های روستایی به شمار می رود. در این میان با مرور تاریخ مشارکتهای روستائیان در امور روستاها با دو الگو یا روند روبه رو می شویم. اولین الگو، الگوی مشارکت سنتی روستائیان در قالب مقرارت عرفی و به صورت نانوشته بوده است که بیش از همه با انگیزه های اقتصادی – اجتماعی صورت می گرفته است. دومین الگو، الگوی مشارکت جدید در قالب قوانین و مقرارتی است که به همکاری مردم شکل قانونی و اداری می بخشید.
این پایان نامه به این سوال می پردازد که آیا تفاوتی در میزان مشارکت روستائیان در گذشته و حال حاضر وجود دارد یا نه؟ نگارندگان در این پژوهش بدنبال ارزیابی میزان مشارکت مردمی در گذشته و حال حاضر و بررسی موفقیت الگوی مشارکت سنتی و جدید و یا ترکیبی از هر دو می باشند، که بدین منظور برای آنکه بتوان یک تقسیم بندی مناسب زمانی بین این دو الگو برقرار کرد تشکیل شوراهای اسلامی را ملاک قرار داده و این دو الگو را با هم مقایسه می کنیم.

قیمت 90000 ریال

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری با عنوان بررسی تحولات کالبدی بخش مرکزی زنجان با تاکید بر تغییرات کاربری زمین

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری با عنوان بررسی تحولات کالبدی بخش مرکزی زنجان با تاکید بر تغییرات کاربری زمین

عنوان پایان نامه: بررسی تحولات کالبدی بخش مرکزی زنجان با تاکید بر تغییرات کاربری زمین

تعداد صفحات:304صفحه

دانلود فهرست مطالب

 سيماي كالبدي استقرارهاي جمعيتي در هر جامعه، تجلي گاه ارزشهاي اقتصادي اجتماعي حاكم بر آن جامعه مي باشد. نابساماني شرايط اقتصادي – اجتماعي، ويراني روستاها و رشد انفجار آميز جمعيت شهرها را در پي داشته و موجب بروز كمبودهاي اساسي در زمينه هاي خدماتي، تاسيساتي و تجهيزاتي مورد نياز زندگي شهري گرديده و در نتيجه آنرا به صورتي در آورده است كه بهيچوجه شايسته ي زندگي انسان امروز نمي باشد. اگرچه ريشه يابي اين روند نامطلوب ازعهده ي اين تحقيق خارج اس. ليكن توجه به محورهاي اصلي آن ضرورت دارد.

به نابودي كشاندن كشاورزي و وابسته كردن كشور به جهان سرمايه داري ( حتي در زمينه ي تامين نيازهاي غذايي) كه موجب آوارگي و مهاجرت ميليونها دهقان به حاشيه ي شهرها تبديل گرديده، تبديل اقتصاد كشور به اقتصاد تك محصولي، ايجاد بازار مصرفي بوسعت تمامي كشور براي محصولات گوناگون غربي، رشد اقتصادي تك محصولي، رشد اقتصاد دلالي و واسطه گري، هدايت سرمايه ها به بخشهاي غير توليدي و گسترش بي سابقه بورس بازي روي زمينهاي شهري و مسكن را مي توان از پيامدهاي سياستهاي ضد مردمي رژيم گذشته دانست كه جملگي بصورت رشد بي رويه و ناهماهنگ شهرها و بوجود آمدن مناطق حاشيه أي در پيرامون آنها تبلور يافته اند. بعبارت ديگر سيماي ناهنجار شهرهاي ما بازتاب مادي تمامي روابط اقتصادي – اجتماعي نا سالمي است كه بويژه در دوران پنجاه ساله ي حكومت جابرانه ي رژيم پهلوي اعمال گرديده و ما امروزه وارث آن هستيم.

مساله ي پر اهميت مقام انسان و كيفيت حضور او در فضاي شهري در طول تاريخ، به سه صورت در بافتهاي شهري تبلور يافته است.

1– بافتهاي شهري ارگانيك ( استقرار آزاد و نامتقارن بناها و فضاها)

2– بافتهاي شهري محوري و متقارن ( با ارائه سيماي دو بعدي و بدون عمق و احساس انسان از فضا بصورت يكسان و بي تنوع)

3– بافتهاي شهري پرهرج و مرج كنوني در كشورهاي رشد يافته.

كه در صورت سوم نه تنها نشاني از اهميت محوري انسان در شكل يابي خود ندارند بلكه او را به جز بلا ارائه أي در نظام پيچيده زندگي شهري تبديل نموده اند كه در جستجوي يك سقف، بناجار در هر بيغوله أي (( اسكان)) مي گزيند. طبيعي است كه در اين شرايط ، جبر و ضرورت ناشي از روابط ناسالم اقتصادي – اجتماعي، حاكم بر شكل يابي مجموعه هاي شهري است. در روند شكل يابي چنين مجموعه هايي تجربه ي خلاق انسان در فضاي شهري نمي تواند از كوچكترين نقشي برخوردار باشد. در مقابل، اين معضلات و نابسامانيهاي فراوان مجموعه ي شهري است كه به زندگي انسان شكل مي دهد.

مبلغ:20000 ریال

 حجم فایل :8مگابایت