بدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل فضایی مکان استقرار بانکها با استفاده از GIS | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل فضایی مکان استقرار بانکها با استفاده از GIS

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل فضایی مکان استقرار بانکها با استفاده از GIS

عنصر اصلی در جوامع انسانی, به خصوص جوامع شهری، جمعیت آن جوامع است. جمعیت ساکن، نیازمند خدمات گوناگونی است و دسترسی به این خدمات از مهمترین مسایل جوامع شهری به شمار می آید. بانک ها، یکی از انواع خدماتی هستند که در ردیف خدمات دفتری طبقه بندی می شوند. تعداد شعب مورد نیاز از یک طرف و مکان استقرار شعب و میزان دسترسی مردم به آن از طرف دیگر، مهمترین دغدغه مسوولان و برنامه ریزان، در جهت تأسیس و مکان گزینی شعب است. هدف این پژوهش، مطالعه نحوه استقرار شعب بانک‌ها با تأکید بر جمعیت، نحوه استقرار شعب بانک‌ها در ارتباط با کاربری‌های مجاور از نظر میزان سازگاری یا ناسازگاری و ارایه پیشنهادهایی جهت بهبود فضایی شعب بانک‌های منطقه سه شهر اصفهان، به صورت نقشه، است. مکان مورد مطالعه در این پژوهش، منطقه سه شهر اصفهان می باشد که یکی از مناطق چهارده گانه شهرداری است و جامعه آماری شعب بانک‌های این منطقه می‌باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی تحلیلی ـ قیاسی و توصیفی است. به منظور گردآوری مطالب و داده ها از روش میدانی به صورت پیمایشی و روش کتابخانه ای ـ اسنادی استفاده شده است. در بخش تحلیل فضایی، نحوه استقرار شعب بانک ها در ارتباط با جمعیت ساکن بررسی شده و تعداد شعب در ارتباط با تراکم جمعیت و همچنین میزان دسترسی جمعیت ساکن به شعب موجود در محیط نرم افزار Arc Map، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از ماتریس سازگاری و وضعیت استقرار شعب و تحلیل آن با کاربری های مجاور، میزان سازگاری شعب بانک ها با کاربری های مجاور با استفاده از نرم افزار Arc GIS، تعیین شده است. در بخش بعد عوامل موثر در تصمیم گیری برای استقرار شعب بانک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از نظر متخصصین تصمیم گیرنده در این مورد، تعداد ۷ شاخص مهم از میان شاخص‌های مختلف انتخاب شده و با نظر متخصصین و استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، امتیاز بندی گردیده است. در ادامه نقشه های مرتبط با شاخص‌های منتخب تهیه شده و پس از تجزیه و تحلیل در محیط Arc Map، و ترکیب نقشه شاخص‌ها با توجه به امتیاز هر یک از آنها، نقشه نهایی پیشنهادی تهیه گردید که در آن، قسمت‌های مختلف منطقه مورد مطالعه، جهت استقرار شعب بانک، امتیاز دهی شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که استقرار شعب بانک‌های منطقه سه در ارتباط با جمعیت ساکن و تراکم آنها مناسب نمی‌باشد و دسترسی در برخی قسمت های منطقه نسبتاً ضعیف‌تر می‌باشد. همچنین از نظر میزان سازگاری کاربری‌های مجاور بانک در منطقه، ناسازگاری نسبتاً بالایی مشاهده گردید.

قیمت:۸۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme