هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بازتوسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه درون فضایی مسکونی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بازتوسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه درون فضایی مسکونی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بازتوسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه درون فضایی مسکونی

ضرورت طرح یک راه‌حل مناسب، جهت مقابله با پدیده گسترش بیرویه شهرها از یک طرف، و تغییر نگرش نحوه مداخله در بافت‌های درونی قدیمی و ناکارآمد از طرف دیگر، سبب تکامل یافتن چارچوب‌های نظری این نحوه مداخله در بافت‌های شهری، با هدف استفاده هر چه بهتر از زمین‌های زیر توسعه شهری و حفظ هرچه بیشتر زمین‌های واجد ارزش غیر شهری گردیده است. از دهه هفتاد به بعد همزمان با مطرح شدن و قوت گرفتن مفاهیمی تازه‌ای چون توانمندسازی، باززنده سازی، تکامل مفهموم نوسازی بافت‌های ناکارآمد، ظهور رویکرد توسعه مجدد(بازتوسعه) نواحی شهری فرسوده و ناکارآمد مطرح شده است. شهرسازی نوین، توسعه پایدار، مدیریت رشد، رشد هوشمند و توسعه میان‌افزا، همگی مفاهیم و رویکردهای یک فلسفه فکری و نظری است که در تقابل با گسترش بی‌رویه شهری، در پی یافتن اصولی جهت بازتوسعه نواحی شهری، پا به عرصه گذاشته، به طوری که هریک تکمیل کننده رویکرد پیشنین و وام دار از تجربیات و دستاوردهای آن می‌باشد. در واقع باید اذعان نمود که در این روند، توسعه میان‌افزا، یک جمع‌بندی کامل از اصول در نظرگرفته شده رویکردهای اشاره شده در جهت بازتوسعه نواحی شهری با هدف ارتقای هر چه بیشتر توسعه درونی، می‌باشد. توسعه میان‌افزا، نوعی از بازتوسعه درون‌شهری است که توجه ویژه به شرایط و پتانسیل‌های درونی محدوده هدف دارد. ظرفیت‌های تعریف شده بازتوسعه، از دیدگاه میان‌افزا، در درون محدوده تعریف می‌گردد. این ظرفیت‌ها می‌تواند در قالب ساده و سطحی خود، به استفاده از زمین‌های خالی و رهاشده موجود در محدوده، و در قالبی پیچیده‌تر به در نظرگرفتن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بازتوسعه، به صورت موشکافانه‌تر، ختم گردد. به طور کلی، سیر این پژوهش، بر استفاده از ظرفیت‌ها و مبانی توسعه میان‌افزا در جهت بازتوسعه محدوده‌های شهری، بنا گردیده‌است. در این ارتباط، جهت شناخت پتانسیل‌های شناخته شده، به شناخت پتانسیل‌های محدوده، با تحلیل ظرفیت توسعه، پرداخته شده است. تحلیل ظرفیت یک توانایی است برای توسعه بهتر و بیشتر استفاده از زمین و فلسفه وجودی آن بر استفاده از زمین‌های خالی و زمین‌های دارای ظرفیت بازتوسعه می‌باشد که امکان و دسترسی به خدمات شهری را دارا هستند. استفاده از اولویت‌های بازتوسعه، محصول تحلیل فوق و طرح‌ریزی کلی برای محدوده باتوجه به شاخص‌های طراحی توسعه میان‌افزا، کوشش نهایی پژوهش می‌باشد.

قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید