هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی اجرای طرح بهسازی در روستاهای استان آذربایجان غربی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی اجرای طرح بهسازی در روستاهای استان آذربایجان غربی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی اجرای طرح بهسازی در روستاهای استان آذربایجان غربی

پس از انقلاب اسلامی برنامه نوینی با عنوان بهسازی روستایی “به مرحله‌اجرا رسید. هر چند قبل از انقلاب نیز اقداماتی در مورد بهسازی برخی ازروستاهای کشور انجام گرفت ، اما طرح بهسازی روستایی در سطحی گسترده وهمه جانبه بعد از انقلاب به اجرا در آمده است . به طوریکه در برنامه پنج‌ساله اول دولت ، بهسازی ۷۰۰ روستا و در برنامه پنج ساله دوم بهسازی۱۰۰۰ روستا در برنامه کار وزارت جهادسازندگی پیش‌بینی شده است . تغییرو بهبود وضعیت فیزیکی و کالبدی روستاها و سطح‌بندی آنها برای گسترش‌فیزیکی منظم در آینده، زمینه‌سازی برای گسترش خدمات رفاهی و بهداشتی،مقابله با مهاجرت روستائیان، استقرار صنعت ، رونق تجارت روستایی،افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف شغلی، بهینه‌سازی فضای زندگی‌روستائیان، تعادل بخشی نسبی تفاوتهای شهری و روستایی از جمله اهداف‌مهم طرح‌های بهسازی روستایی به شمار می‌روند. در این نوشتار اثرات‌اقتصادی – اجتماعی بهسازی در روستاهای آذربایجان غربی مورد ارزیابی قرارمی‌گیرد. در این استان بهسازی روستاها از سال ۱۳۶۸ شروع شده و تاکنون‌مطالعه ۶۹ روستا و بهسازی ۱۲ روستا به پایان رسیده است . بدیهی است که‌در مورد تاثیر بهسازی بر عمران و توسعه روستایی سئوالات زیر می‌تواندمطرح باشد: بهسازی چه تاثیری بر روستائیان داشته است ؟ آیا موجب بهبودزندگی آنها را فراهم آورده است ؟ آیا در تقلیل مهاجرت روستائیان تاثیری‌داشته است ؟ آیا بر روی درآمد و اشتغال روستائیان تاثیری داشته است ؟بهسازی چه تاثیری بر صنعت و تجارت روستائیان داشته است ؟ مشارکت‌روستائیان در طرح بهسازی چگونه است ؟ آیا روستائیان از طرح بهسازی‌رضایت دارند؟ و … نوشتار حاضر برای پاسخ به چنین سئوالاتی به رشته‌تحریر در آمده و مطالب آن در چهار فصل تنظیم گردید که محتوای این فصول‌به طور اجمال شامل: فصل نخست که به طرح تحقیق اختصاص یافته و در ان‌اهداف تحقیق، فرآیند تاریخی موضوع، شاخص‌های اثربخشی، جامعه آماری،روش نمونه‌گیری، روش تحقیق، ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، تعریف مفاهیم و… شرح داده شده است . فصل دوم که به چارچوب نظری موضوع می‌پردازد درآن الگوها، رهیافت‌ها و نقشه‌های پژوهشی تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد.در این فصل همچنین سعی می‌شود که مناسب‌ترین رهیافت و نقشه پژوهشی باتوجه به ماهیت مطالعه حاضر ارائه شود. فصل سوم که ساختار اقتصادی -اجتماعی و جغرافیایی استان آذربایجانغربی و همچنین روستاهای نمونه رامورد مطالعه قرار می‌دهد. ضرورت طرح این فصل آشنایی با اوضاع اقتصادی -اجتماعی جامعه مورد بررسی برای خواننده نااشنا با منطقه و استفاده درتحلیل‌های بین سیستمی است . بدین منظور سعی شده که در آن اطلاعات جدید وجامعی ارائه شود. فصل چهارم که شامل یافته‌های تحقیق است ، با استفاده‌از آزمون‌های مختلف آماری از قیبل X2t,F و گروه‌بندی و انواع تحلیل‌های‌دورن سیستمی، بین سیستمی و کل یافته‌های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل‌قرار می‌گیرد و در پایان نیز نتایج حاصل از تحقیق ارائه می‌شود.

قیمت:۱۶۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.