هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاستهای جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی (مورد بابلسر)
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاستهای جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی (مورد بابلسر)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاستهای جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی (مورد بابلسر)

بررسی تطبیقی بازتاب های فضایی سیاست های گردشگری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی مطالعه موردی: بابلسر حافظ نیا محمدرضا,رمضانی دارابی عیسی این تحقیق در چارچوب موضوعی رابطه بین سیاست و فضا به بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاستگذاری های جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در محدوده شهرستان بابلسر به عنوان یکی از قطب های مهم اکوتورسیم ایران می پردازد. تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و از مطالعات کتابخانه ای اسنادی و میدانی استفاده شده و روش پانل در این تحقیق بکار گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها کمی و کیفی است که به شیوه ماشینی و دستی با استفاده از نرم افزار SPSS، و با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی و آزمونهای Tو خی ۲انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تفاوت در ارزشها و ایدئولوژی در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی روی سیاست گذاری های گردشگری تاثیر داشته است. از سوی دیگر تاسیسات مربوط به گردشگری و مشاغل مرتبط به آنها در دوره دوم روند افزایشی را نشان می دهد. البته انواع آلودگی های سواحل نیز در بعد انقلاب اسلامی نسبت به قبل بیشتر شده است.

موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاستگذاریهای جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در محدوده شهر بابلسر استان مازندران است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با روش مطالعه اسنادی و میدانی انجام گرفته است. در این روش از تکنیک پانل در نظرسنجی های میدانی استفاده گردیده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها نیز کمی و میفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و داده های حاصل از اطلاعات میدانی و به شیوه ماشینی و دستی و با استفاده از نرم افزار ‏‎spss‎‏ انجام پذیرفت. نتیجه تحقیق نشان می دهد فرضیه های اول و سوم تائید و فرضیه های دوم و چهارم رد شده اند.

موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاست گذاریهای جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در محدوده شهر بابلسر استان مازندران است.
بر این اساس فرضیه هایی تدوین گردید که عبارتند از :
۱٫ به نظر می رسد تفاوتهای ایدئولوژیک و تغییر ارزشها در نوع سیاست گذاریهای توریسم تأثیر داشته است.
۲٫ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زیر ساختهای توریستی تغییری نکرده است ولی مراکز تفریحی کمتر شده است و تغییر ماهیت داده اند.
۳٫ بعد از انقلاب اسلامی سواحلی که به حال خود رها شده اند آلودگی آن افزایش یافته است.
۴٫ به نظر می رسد مشاغل مرتبط با ولنگاری و بی بند و باری از بین رفته اند و مشاغلی جدید ایجاد شده اند و در مجموع سطح تولید مشاغل در بعد از انقلاب اسلامی نسبت به قبل از انقلاب کاهش داشته است.
این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با روش مطالعه اسنادی و میدانی انجام گرفته شده است . در این روش از تکنیک پانل در نظر سنجی های میدانی استفاده گردیده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز کمی و کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و داده های حاصل از اطلاعات میدانی و به شیوه ماشینی و دستی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام پذیرفت.
نتیجه تحقیق نشان می دهد فرضیه های اول و سوم تأیید و فرضیه های دوم و چهارم رد شده اند.

قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.