هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان برنامه ریزی کاربری زمین اصلاح معابر جهت ایمن سازی در برابر زلزله
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان برنامه ریزی کاربری زمین اصلاح معابر جهت ایمن سازی در برابر زلزله

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان برنامه ریزی کاربری زمین اصلاح معابر جهت ایمن سازی در برابر زلزله

در ميان سطوح گوناگون برنامه‌ريزي كالبدي كارآمدترين سطح براي كاستن از ميزان آسيب‌پذيري شهرها در برابر زلزله سطح مياني يا همان شهرسازي است. بررسي ميزان آسيب‌ها و صدمات بطور مستقيم و غيرمستقيم به وضعيت نامطلوب برنامه‌ريزي و طراحي شهري آنها مربوط مي‌شود. وضعيت بد استقرار عناصر كالبدي و كاربريهاي نامناسب شهري، شبكه ارتباطي ناكارآمد شهر، بافت شهري فشرده ، تراكمهاي شهري بالا، وضعيت بد استقرار تأسيسات زيربنايي شهر و كمبود و توزيع نامناسب فضاهاي باز شهري و مواردي از اين قبيل نقش اساسي در افزايش ميزان آسيبهاي وارده به شهرها در برابر زلزله دارند، بنابراين: آنچه كه پديده زلزله را در شهرها به يك فاجعه تبديل مي‌كند دربسياري موارد وضعيت شهرسازي نامناسب است. لذا مي‌توان با اصلاح وضعيت شهرسازي آسيب‌پذيري شهرها را در برابر زلزله به ميزان زيادي كاهش داد. به عبارت ديگر ايمني شهري در برابر زلزله را به عنوان يك هدف عمده مي‌بايد در فرآيند شهرسازي وارد ساخت. تنها در اين صورت است كه مي‌توان به شهرهايي مقاوم در برابر زلزله دست يافت

قیمت :110000