هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان توسعه و توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان توسعه و توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان توسعه و توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم

توسعه مقوله ای پیچیده و چند بعدی است و امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، فناوری و زیست محیطی را در بر می گیرد.میزان توسعه یافتگی  جوامع به شیوه تفکر و کیفیت تاریخی آرمان ملت ها، منابع انسانی و طبیعی، مناسبات حکومت و مردم، میزان بهره مندی عمومی از دانش فنی، ترویج آموزش های علمی و کاربردی در بازسازی و نوسازی شیوه تولید و روابط ملی و بین المللی بستگی دارد. توسعه از دیدگاه های مختلف وبا توجه به گرایش ها وبینش های متفاوت فلسفی و علمی و موقعیت جغرافیای زیست ملت ها تبیین های گوناگونی دارد ولی آنچه در همه تعاریف توسعه بر آن تاکید شده است، تغییر ساختارها، مناسبات وسازه های بنیادی جامعه برای بهبود کیفیت زندگی انسان ها در ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است.

مبلغ 50000 ریال