هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی چگونگی ارزیابی مالی طرحهای نوسازی شهری با تاکید بر طرح نوسازی مرکز مشهد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی چگونگی ارزیابی مالی طرحهای نوسازی شهری با تاکید بر طرح نوسازی مرکز مشهد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی چگونگی ارزیابی مالی طرحهای نوسازی شهری با تاکید بر طرح نوسازی مرکز مشهد

وجود بيش از 50 هزار هكتار بافت فرسوده در بيش از 100 شهركشور و محدوديت منابع مالي – دولتي براي احياي آنها از يك طرف و ظرفيت بالاي اين مناطق در تامين نيازهاي خدماتي و مسكن شهري از طرف ديگر، ضرورت به كارگيري الگوهاي برنامه ريزي مبتني بر مشاركت شهروندان و به ويژه ساكنان محلي را در فرآيند احياي اين مناطق اجتناب ناپذير مي نمايد. يكي از مسايل و مشكلات طرح هاي احياي مراكز شهري، مشاركت ناپذيري آنها و ناچيزانگاشتن نقش و جايگاه مالكان املاك چنين بافت هاي در فرآيند احياء است. كه باعث كندي و تاخير در اجراي اين طرح ها و عدم تحقق اهداف آنها در افق زماني پيش بيني شده است.
در راستاي تحليل مساله فوق و دستيابي به هدف تحقيق سنجش اثرات طرح نوسازي مركز شهر مشهد بر ساكنان اوليه ي محله ي پايين خيابان مركز شهر مشهد به دليل سابقه ي چندين ساله فعاليت هاي نوسازي و بهسازي، نمونه ي موردي پژوهش حاضر را تشكيل مي دهد. با انتخاب نمونه اي اثرات طرح بر تعدادي از مالكان اوليه در اواخر سال 1384 كه از روند اجراي طرح متاثر شده اند، از طريق تكميل پرسشنامه، سنجيده شد. نتايج حاصل از تحقيق، بيانگر اين واقعيت است، كه 73.3% مالكان مجبور به ترك محله و مهاجرت به ساير مناطق شهر شده اند، ميانگين فاصله بين محل كار تا محل زندگي مالكان قبل از واگذاري 766 متر بوده كه بعد از واگذاري ملك به خاطر اجراي طرح به 3157 متر افزايش يافته است. همچنين محل كار 60% مالكين قبل از واگذاري درون محله بوده، اما بعد از واگذاري اين نسبت به 3/23% كاهش يافته است. 7/26% مالكان در گذشته شغلشان به منزل وابسته بوده، اما وابستگي شغل به منزل اكنون به 3/3% كاهش يافته است. نسبت مشاغل آزاد از 3/73% به 7/46% بعد از واگذاري كاهش يافته است. حدود 7/26% مالكان پس از فروش ملك تغيير شغل داده اند. نتايج بررسي به عمل آمده حاكي از آن است كه 7/67% مالكين ميزان تفاوت ارزش املاك با قيمت كارشناسي و قيمت روز را حدود 50% ذكر كرده اند. از نظر تمايل اقتصادي نيز73% مالكين از شرايط اقتصادي قبلي رضايت داشته اند، ولي فقط 3/3% از شرايط فعلي اظهار رضايت كرده اند. به طور كلي 7/96% مالكين از اجراي چنين الگوهايي رضايت نداشته و تاثير طرح بر زندگي خود را منفي ارزيابي كرده اند.
پيشنهادات مالكان علاوه بر خريد ملك به قيمت عادلانه روز (50%)، به كارگيري روش هاي متنوع توافق (73.3%)، منتفع شدن از منافع آينده طرح (43.3%) و… مي باشد.حال چنانچه روند فعلي طرح كه با مقاومت ساكنان همراه است ادامه يابد، با توجه به پيشرفت فيزيكي 10 ساله ي گذشته طرح بر طبق اسناد موجود كه حدود 11 درصد بوده، اجراي طرح 90 سال به طول مي انجامد و طرح در سال 1473 هجري شمسي به پايان خواهد رسيد.

پعنوان پایان نامه:بررسی چگونگی ارزیابی مالی طرحهای نوسازی شهری با تاکید بر طرح نوسازی مرکز مشهد

تعداد صفحه:230 صفحه

مبلغ:50000 ریال