بدانلود پایان نامه دکتری با عنوان نقش شهرهای جدید در روند شهر نشینی مورد منطقه اصفهان | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه دکتری با عنوان نقش شهرهای جدید در روند شهر نشینی مورد منطقه اصفهان

دانلود پایان نامه دکتری با عنوان نقش شهرهای جدید در روند شهر نشینی مورد منطقه اصفهان

در این پایان‌نامه، چهار نمونه شهر جدید در منطقه اصفهان (شاهین‌شهر، پولادشهر، بهارستان، مجلسی) مورد بررسی قرار گرفت . مبانی نظری مبتنی بر نظریه شهرهای جدید هوارد – ریت است . فرضیات تدوینی شامل جذب سرریزهای جمعیتی، تعادل فضایی، کارکرد اقتصادی و ارایه مسکن بوده است . روش تحقیق تحلیلی – تطبیقی است که از مدل‌ها و تکنیک‌های کمی و کیفی استفاده شده است . که بر این اساسس ساختارهای فضایی، کارکرد اقتصادی – اجتماعی، حوزه نفوذ، ساخت اشتغال و رابطه ارگانیک شهرهای جدید با مادر شهر اصفهان بررسی و تحلیل شده است و مقایسه‌ای میان اقتصادی پایه‌ای شهرهای جدید با شهرهای خودرو در منطقه اصفهان به عمل آمده است . دو شهر جدید شاهین‌شهر و پولادشهر بطور ضعیف سرریزهای جمعیتی شهر و استان و خارج از استان اصفهان را جذب نموده‌اند و بطور ضعیف در مهار و کنترل رشد ما در شهر نقش داشته است . در زمینه جذب سرریزهای جمعیتی هر دو شهر جدید شاهین‌شهر و پولادشهر به یکسان عمل نموده‌اند، اما در زمینه جذب سرریزهای جمعیتی درون استانی شهر جدید پولادشهر بیشتر از شاهین شهر نقش داشته است و در رابطه با جذب مهاجرین برون استانی شهر جدید شاهین شهر بیشتر از پولادشهر ایفای نقش نموده‌است . دو شهر جدید شاهین شهر و پولادشهر نتوانسته‌اند تعادل فضایی لازم را در استان و منطقه اصفهان بوجود آورند و همچنان در شبکه و نظام شهری استان و منطقه اصفهان عدم تعادل فضایی وجود دارد و بیم آن می‌رود که در آینده تمرکز در منطقه تشدید گردد. کارکرد دو شهر جدید مذکور خوابگاهی است و آن‌ها به یک مجتمع مسکونی شباهت دارند تا یک شهر واقعی، در این میان خوداتکایی، اشتغالزایی و اقتصاد پایه‌ای وجود ندارد و عدم تعادل میان نیروی کار و اشتغال وجود دارد و در مهاجرت آونگی شدید می‌برند. آن‌ها وابسته شدید به مادر شهر اصفهان و شهرهای اطراف دارند، و نه تنها فشار را از اصفهان برنداشته بلکه بر آن افزوده‌اند. دو شهر جدید مجلسی و بهارستان از برنامه تنظیمی عقب‌ترند و پیش‌بینی‌های جذب جمعیت و اسکان در آن‌ها طبق برنامه انجام نشده است . در ارتباط با چارچوب نظری پایان‌نامه، نظریه هوارد – ریت در شهرهای جدید منطقه اصفهان به کار گرفته شد که در مورد جذب سرریزهای جمعیتی و مهار و کنترل رشد مادرشهر دو شهر جدید بطور قوی عمل ننموده‌اند و در ارتباط با تعادل فضایی و کارکردهای اقتصادی شامل خوداتکایی و خود اشتغالی نقش لازم را ارائه ننموده‌اند، اما در رابطه با ارائه مسکن و اسکان شاغلین بخش صنعت نظریه در منطقه اصفهان پذیرفته می‌شود.

قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme