هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه برنامه ریزی شهری با عنوان بررسی اثرات اقتصادی مهاجرت برکانونهای شهری بخش مرکزی شهرستان تنکابن
دانلود پایان نامه برنامه ریزی شهری با عنوان بررسی اثرات اقتصادی مهاجرت برکانونهای شهری بخش مرکزی شهرستان تنکابن

دانلود پایان نامه برنامه ریزی شهری با عنوان بررسی اثرات اقتصادی مهاجرت برکانونهای شهری بخش مرکزی شهرستان تنکابن

عنوان پایان نامه:بررسی اثرات اقتصادی مهاجرت برکانونهای شهری بخش مرکزی شهرستان تنکابن

تعداد صفحات:176صفحه

 دانلود فهرست مطالب

در ارتباط با توسعه گردشگری و اثرات ان بر نواحی مقصد مطالعات زیادی صورت گرفته (رهنمایی و همکاران،1387: قدمی و همکاران، 1386، قدمی و همکاران، 1389) و در مقیاس جهانی، تغییر کاربری اراضی یکی از پیامدهای محیطی توسعه گردشگری شناخته می شود. در بیشتر موارد، این مساله از تاثیرات منفی گردشگری به شمار می آید که در حومه ها،  نواحی روستایی، ساحلی و جنگلی با شدت بیشتر رخ می دهد؛ هرچند در مناطق شهری نیز دارای اهمیت ویژۀ خود است. ناپایداری اکولوژکی و تخریب چشم اندازهای طبیعی و انسانی از پیامدهای کلی تغییر نامطلوب کاربری اراضی است، که از دیدگاه پایداری فرایند توسعه گردشگری را با چالش روبرو می کند. زیرا در بسیاری از مکان ها و مقصدهای گردشگری عمده جاذبه های گردشگری تحت تاثیر ویژگی های زیبایی شناختی چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی قراردارد. به طور مثال در بریتانیا 40 درصد مشاغل بخش گردشگری به طور مستقیم با زیبایی چشم اندازها و کیفیت محیط زیست پیوند دارد؛ این نسبت در نواحی روستایی به 70-60 درصد افزایش می یابد. بنابراین، تخریب چشم اندازهای طبیعی از طریق تغییر نامطلوب کاربری زمین، علاوه بر پیامدهای منفی زیست محیطی، زمینه حذف جلوه های زیبایی شناختی جاذبه های گردشگری را فراهم می سازد. و به زوال گردشگری و ازبین رفتن فرصت های توسعه درآینده می انجامد.

بر پایه دیدگاه های موجود، مجموعه فعالیت های گردشگری تحت تاثیر پنج عامل کلیدی: تحولات اجتماعی- جمعیتی و دگرگونی شیوه زندگی مردم، زمان و درآمد اضافی، توسعه تکنولوژی و ارتباطات، توسعه حمل و نقل و توسعه سیاسی پدید آمده اند، که پیامد آنها شکل گیری الگوهای گوناگون کاربری زمین است. این عوامل چارچوب مناسبی برای بازنگری بسترهای توسعه گردشگری و چگونگی تغییر کاربری اراضی پدید می آورند. بر این اساس گفته می شود، تغییر کاربری اراضی نه تنها یکی از پیامدهای توسعه گردشگری است، بلکه بخش جدایی ناپذیر آن است…  در این میان چالش اصلی بر سر مدیریت کاربری زمین و توسعه بی برنامه و خارج از کنترل گردشگری است؛ به طوری که در بسیاری از موارد ، فقدان برنامه ریزی، سیاست های عملی و ساز وکارهای قانونی زمینه شکل گیری کاربری های نامناسب و و مشکل ساز را فراهم می کند ..

مبلغ 30000 ریال