هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه با عنوان نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهر
دانلود پایان نامه با عنوان نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهر
۷۵۲۱۳۷

دانلود پایان نامه با عنوان نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهر

در ابتدا در مباحث توسعه پایدار، مسایل اقتصادی و زیست محیطی غلبه داشتند وکمتر به مباحث اجتماعی توجه می شد؛ اما امروزه پایداری اجتماعی یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار درکنار ابعاد اقتصادی و زیست محیطی در شهرهاست؛ که میتواند زمینه شکل گیری شهری پایدار؛ که امکان زیستن متناسب و هماهنگ شهروندان را براساس مشارکت، حس تعلق، جامعه مدنی، هویت و…. را فراهم سازد. پایداری اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون حس تعلق، مشارکت، هویت، دل بستگی به محل و… میباشد. در این میان فضاهای عمومی شهر به این دلیل که به عموم شهروندان تعلق داشته و همه شهروندان بدون هرگونه تبعیض (جنیست،نژاد، قومیت، و سطح اقتصادی اجتماعی) و محدودیتی به آن دسترسی دارند میتوانند نقش بسیار مهمی را در پایداری اجتماعی ایفا کنند. چنین فضاهایی سبب تعامل اجتماعی به عنوان پیش نیاز همگرائی، حس تعلق، مشارکت و نهایتاً پایداری اجتماعی به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر در تداوم توسعه پایدار شهری تلقی میگردند. این پژوهش میکوشد تا به بررسی نقش فضای عمومی در تقویت تعاملات اجتماعی(مشارکت و حس تعلق)که منجر به پایداری اجتماعی در شهر میشود بپردازد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات به دو شیوه مطالعات کتابخانهای و میدانی(مصاحبه، پرسشنامه و پیمایش) صورت گرفته است. چارچوب مکانی در این پژوهش پارک شفق واقع در منطقه ۶ شهرداری تهران میباشد.

قیمت ۱۴۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید