هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه با عنوان مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آبادبا استفاده از GIS
دانلود پایان نامه با عنوان مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آبادبا استفاده از GIS

دانلود پایان نامه با عنوان مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم آبادبا استفاده از GIS

سرزمين يك محيط فيزيكي شامل آب و هوا، توپوگرافي ، خاك، هيدرولوژي و پوشش گياهي مي شود. همه اين عوامل براي بهينه سازي كاربري اراضي بر مبناي توان اكولوژيك مناطق استفاده مي شوند. در اين مطالعه كه در منطقه خرم آباد صورت گرفته است؛ عوامل محيطي از جمله شيب، جهت، زمين شناسي، پوشش گياهي، ارتفاع، ميزان بارندگي و نوع خاك با استفاده اطلاعات جغرافيايي و تصاوير سنجش از دور توليد و جمع آوري شده اند. به بهره گيري از توابع ويژه ساج از جمله همپوشاني و بافرينگ و ارزيابي چند عامله با استفاده از روش هاي وزن دهي CRITIC، تناسب اراضي منطقه براي كاربري هاي مختلف از جمله كشاورزي، توريسم، جنگل كاري و مرتعداري تعيين شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه در منطقه مورد بررسي امكان توسعه اراضي كشاورزي، مرتع و جنگلداري به ترتيب تا ميزان 26، 35 و 20 درصد از وسعت منطقه وجود دارد.

مبلغ:60000 ریال