هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه با عنوان بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیاره
دانلود پایان نامه با عنوان بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیاره

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی سازوکارهای بهینه سازی حمل و نقل درون شهری با استفاده از تکنیک چند معیاره

حمل و نقل درون شهری، به مولفه های متعددی مربوط می گردد که بخشی از این مولفه‌ها به صورت مستقیم به عامل محیط پیرامون و برخی دیگر به ویژگی‌های رانندگان و وسیله نقلیه باز می گردد. از آنجایی که روانسازی ترافیک درون شهری، امروزه به عنوان یکی از مهمترین اهداف برنامه‌ریزی حمل و نقل درون شهری به شمار می‌آید، بنابراین بررسی ساز و کارهای بهینه‌سازی حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری می‌باشد. در این پژوهش به بررسی ساز و کارهای بهینه‌سازی حمل و نقل درون شهری منطقه دو شهرداری یزد پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق تحلیلی و توصیفی و با استفاده از پرسشنامه نسبت به سنجش نظرات کارشناسان حمل و نقل شهری پرداخته شد . نتایج به دست آمده از پرسشنامه در قالب دو تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره غیرجبرانی شامل روشهای ماکسی مین و ضریب خوش بینی با ضرایب بدبینی (α) مختلف مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج این تحقیق بیانگر آن است که گزینه ۶a با امتیاز ۰/۸۶۶رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد، همچنین به ازای ضریب بدبینی ۰/۵= α گزینه a6 با امتیاز ۰/۹۱ نیز رتبه اول را به خود اختصاص داد که مبین یکطرفه شدن خیابان فرخی می‌باشد . لذا برمبنای فرضیه‌های تحقیق پیشنهاد می‌گردد که پاره‌ای از تغییرات شامل تغییر جهت معابر، ساماندهی تقاطع خیابانها و ایجاد سامانه‌های هوشمند به عنوان رویکرد اساسی در بهینه سازی حمل و نقل درون شهری منطقه دو یزد موردنظر قرار گیرد .

قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید