خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه با عنوان بررسی زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری ؛ نمونه موردی:تهران

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری ؛ نمونه موردی:تهران

پایان نامه بررسی زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری : مورد مطالعه کلانشهر تهران توسط حمزه جعفری اسدآبادی و با راهنمایی دکتر فرزانه ساسان پور و مشاوره دکتر سیمین تولایی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه خوارزمی در سال ۱۳۹۲ تهیه شد که فایل PDF اون رو از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
طرح مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
کلیدواژه ها
مشکلات تحقیق
مدل تحقیق
جمع بندی

فصل دوم: مفاهیم پایه، دیدگاه ها و مبانی نظری
مقدمه
نظریه آبراهام مازلو
ریشه شناسی واژه و معنای آن
تعاریف و مفاهیم زیست پذیری
نظریه پردازان و دانشگاهیان
جنبش های متأثیر از زیست پذیری
مفاهیم زیست پذیری
سرزندگی و زیست پذیری دو کیفیت متفاوت یا هم معنی
اصول و اهداف زیست پذیری شهری
ابعاد زیست پذیری
معیارها و مکان های زیست پذیر
سیستم رتبه بندی زیست پذیری شهرها
سکونتگاه زیست پذیر به عنوان یک ارگانیسم زنده
رویکردهای موجود در حوزه زیست پذیری شهرها بنا بر تقابل انسان و فضای شهر
مدل های سنجش زیست پذیری
تجارب کشورهای جهان در زمینه پایده سازی زیست پذیری براساس بسترهای جغرافیایی
کیفیت زندگی در تعامل با زیست پذیری
زیست پذیری و توسعه پایدار
دیدگاه و نظریات عمده در مورد زیست پذیری
ابعاد توسعه پایدار شهری
دیدگاه منتخب
مدل مفهومی تحقیق
جمع بندی

فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی پژوهش
مقدمه
موقعیت جغرافیایی تهران
زمین شناسی کلانشهر تهران
ژئومورفولوژی کلانشهر تهران
گسل ها و تکتونیک های کلانشهر تهران
هیدرولوژی کلانشهر تهران
توپوگرافی کلانشهر تهران
اقلیم و آلودگی کلانشهر تهران
پوشش گیاهی و فضای سبز کلانشهر تهران
بعد اقتصادی – اجتماعی کلانشهر تهران
تاریخچه پیدایش و تحولات کالبدی شهر تهران
روند تحول جمعیت تهران و مناطق ۲۲ گانه
ویژگی کارکردی و کاربری اراضی کلانشهر تهران
روش شناسی پژوهش
سنجش زیست پذیری
شاخص ها
جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
روشها و ابزارهای گردآوری اطلاعات
ویژگی پرسش نامه پژوهش
متغیرهای پژوهش
اعتبار و روایی پرسشنامه
جمع بندی

فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه
ویژگی های توصیفی پرسشنامه
سؤالات اصلی پرسشنامه
جمع بندی
بررسی زیست پذیری کلانشهر تهران
بررسی زیست پذیری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران
مقایسه تطبیقی زیست پذیری تهران با کلانشهر های دنیا
جمع بندی

فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
آزمون فرضیات
جمع بندی
پیشنهادات

قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme