هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه با عنوان بررسی امکان پذیری توسعه فضایی مسکن در ناحیه مرکزی شهرها نمونه مورد مطالعه تبریز
دانلود پایان نامه با عنوان بررسی امکان پذیری توسعه فضایی مسکن در ناحیه مرکزی شهرها نمونه مورد مطالعه تبریز

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی امکان پذیری توسعه فضایی مسکن در ناحیه مرکزی شهرها نمونه مورد مطالعه تبریز

مسکن یکی از نیازهای اساسی و اولیه انسان است. برای دستیابی تمام آحاد جامعه به مسکن مناسب تدوین برنامه ای جامع، ضروری می نماید و این ممکن نخواهد بود مگر با شناخت ویژگیهای گوناگون مسکن در جامعه مورد مطالعه، لذا مطالعه و تحقیق در این زمینه اجتناب ناپذیر است.
تدوین سیاستهای متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی ساکنین، برای رفع کاستیهای موجود در نظام فضایی مسکن در شهر تبریز و شناخت مشکلات وضع موجود بخش مسکن در این شهر، جزء اهداف این تحقیق بشمار می آید.
ازنظر روش شناسی نیز، پژوهش و تحقیق حاضر مبتنی بر شیوه راهبردی است. یعنی سعی شده که با ارائه خط مشی و راهکارهای مناسب، گرهی از مشکلات بخش مسکن در شهر تبریز گشوده شود. رشد بیش از حد جمعیت شهر تبریز طی سالهای اخیر افزایش تقاضای مسکن را به دنبال داشته است. عرضه مسکن نیز بدلیل پائین بودن امکانات، پاسخگوی این حجم از تقاضا نبوده و در نتیجه مشکل مسکن را بوجود آورده است. در کنار این، پائین بودن قدرت خرید خانوارها، تقاضای مؤثر برای مسکن را کاهش و مشکلات را دو چندان ساخته است.

تعداد صفحات:389 صفحه

مبلغ:50000 ریال