بدانلود پایان نامه با عنوان ارزیابی عملکرد شوراهاي اسلامی روستا در توسعه روستایی وعوامل موثر بر عملکرد آن | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه با عنوان ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستا در توسعه روستایی وعوامل موثر بر عملکرد آن

دانلود پایان نامه با عنوان ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستا در توسعه روستایی وعوامل موثر بر عملکرد آن

شورا از ریشه دارترین اصول عرفی و مقررات سنتی و از بارزترین شیوه های عقلایی در زندگی جمعی است. حتی قدیمی ترین شیوه ها و روشهای مدیریت در تکاپوی اجتماعی نوع بشر، نشانه هایی از نظام شورایی را در بر دارد. به این جهت تاکنون زوایای مختلفی از عملکرد شورا مورد بررسی محققان قرار گرفته است. این پژوهش نیز به ارزیابی میزان موفقیت عملکرد شوراهای روستا در مناطق روستایی شمال شرق استان آذربایجان شرقی و فهم عوامل اجتماعی ،اقتصادی و مکانی موثر بر عملکرد شوراها پرداخته است.برای بررسی این موضوع از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است .روش تحقیق از نوع تحلیلی – توصیفی است. پس از تهیه چارچوب نظری تحقیق، اقدام به تهیه پرسشنامه و انجام عملیات میدانی گرفته شده است. پرسشنامه نهایی توسط ۴۷۰ نفر در ۱۴۲ روستا تکمیل شد که از این تعداد، ۳۲۸ نفر افراد روستا، و ۱۴۲ نفر نیز اعضای شورا پاسخگو بودند. در رابطه با ارزیابی عملکرد شوراها در تحقق اهداف توسعه روستایی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد و نتایج آزمون نشان داد که اعضای شوراهای روستا در زمینه نظارت بر اجرای مقررات بهداشتی روستا و تشخیص کمبودها و نارساییهای روستا وکمک رسانی وامداد در مواقع بحرانی موفق نبوده اند .اما در سایر موارد عملکرد مثبتی داشته اند. همچنین در ارتباط با شرایط اجتماعی) تعلق مکانی اعضای شورا، مشارکت روستاییان، سطح تحصیلات اعضای شورا( ، اقتصادی )تخصیص اعتبارات( و مکانی (موقعیت قرار گیری روستاها ، فاصله روستاها تا مرکز شهرها ( موثر برعملکرد شوراها، در همه موارد به جز تعلق مکانی اعضای شورا، همبستگی معناداری مشاهده شده است.

قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme