بدانلود پایان نامه با عنوان اثرات مخارج دولت بر فقرزدایی و رشد بهره وری در مناطق روستایی ایران | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه با عنوان اثرات مخارج دولت بر فقرزدایی و رشد بهره وری در مناطق روستایی ایران

دانلود پایان نامه با عنوان اثرات مخارج دولت بر فقرزدایی و رشد بهره وری در مناطق روستایی ایران

با توجه به نتایج مطالعه کشش فقر روستایی نسبت به سرمایه گذاری در توسعه و عمران روستایی بیشتر از سایر سرمایه گذاری های عمرانی دولت در امور روستایی بوده است . اما سرمایه گذاری در این زمینه بر رشد بهره وری کل عوامل تاثیر مثبت ندارد. سرمایه گذاری در امر جاده سازی ، تنها بر فقر روستایی اثر می گذارد . و از این لحاظ در مرتبه دوم قرار دارد . سرمایه گذاری در امر تحقیق و ترویج کشاورزی از لحاظ تاثیر گذاری بر فقر روستایی در رتبه بعدی قرار دارد . این نوع سرمایه گذاری بر رشد بهره وری کل نیز اثر مثبت دارد . و یک استراتژی برنده برنده به شمار می رود و بدین مفهوم که از یک طرف فقر را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر رشد بهره وری کل را افزایش می دهد . پس از آن سرمایه گذاری در امر آبیاری بیشترین تاثیر را بر کاهش فقر دارد . همچنین بر رشد بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت دارد . از طرف دیگر سرمایه گذاری در امر برق تاثیر اندکی بر رشد بهره وری و کاهش فقر داشته است . نتایج محاسبه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج عمرانی دولت در امور روستایی حاکی از آن است که بیشتر انواع سرمایه گذاری عمرانی دولت ایران از کانال مستقیم ( افزایش رشد بهره وری کل ) بر فقر روستایی اثر می گذارند و میزان تاثیرات غیر مستقیم آنها بر فقر از کانالهای افزایش نرخ دستمزد، و افزایش فرصت های شغلی غیر کشاورزی اندک می باشد . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که علی رغم تاثیر گذاری مثبت بیشتر انواع سرمایه گذاری دولت بر امر فقر زدایی لازم است که برای حل مشکل فقر روستایی در بلند مدت به سرمایه گذاری هایی که بر رشد بهره وری تاثیر مثبت دارند توجه بیشتری شود .

قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme