هاست
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پايان نامه زمين شناسي با عنوان تجزيه و تحليل رخساره هاي الكتريكي سازند آسماري در ميدان مارون
دانلود پايان نامه زمين شناسي با عنوان تجزيه و تحليل رخساره هاي الكتريكي سازند آسماري در ميدان مارون

دانلود پايان نامه زمين شناسي با عنوان تجزيه و تحليل رخساره هاي الكتريكي سازند آسماري در ميدان مارون

 

عنوان پایان نامه:

 تجزيه و تحليل رخساره هاي الكتريكي سازند آسماري در ميدان مارون

تعداد صفحات:128صفحه

 دانلود فهرست مطالب

زون بندي مخازن نفتي بر اساس خصوصيات اصلي سنگها از مهمترين وظايف كارشناسان صنعت نفت مي باشد. خصوصيات اصلي سنگها اغلب با توصيف دقيق صحرايي (تعيين ليتوفاسيس ها) و آزمايشگاهي (تعيين پتروفاسيس ها) مشخص مي گردد. تعيين دقيق رخساره هاي اصلي (ليتوفاسيس + پتروفاسيس) در اغلب مطالعات زيرسطحي به سبب عدم وجود مغزه و خرده هاي حفاري امكان پذير نيست. در چنين شرايطي كه داده هاي لاگ تنها داده در دسترس مي باشند، رخساره لاگ (رخساره الكتريكي) جايگزين رخساره رسوبي مي گردد. مطالعه حاضر با استفاده از آناليز خوشه اي چندمتغيره به تعيين رخساره هاي لاگ سازند آسماري در ميدان مارون بر اساس برنامه نويسي الگوريتم جديدي در نرم افزار متلب (MATLAB) مي پردازد. تعيين رخساره هاي لاگ سازند آسماري در چاهي انجام مي گيرد كه داراي پوشش كامل مغزه است. براي اطمينان از صحت روش رخساره هاي لاگ تعيين شده با ليتوفاسيس هاي به دست آمده از توصيف مغزه ها مقايسه مي گردد. بدين ترتيب درجه اطمينان روش و حد بريدگي جهت تعيين رخساره هاي لاگ در اين سازند مشخص مي گردد. نتايج اين مطالعه داراي كاربرد اساسي در مطالعه چاه هاي فاقد مغزه در اين ميدان مي باشد 
مبلغ 30000 ریال