هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود مقاله تاثیر کمانش میلگردهای فشاری در شاخص خرابی قابهای خمشی بتن مسلح
دانلود مقاله تاثیر کمانش میلگردهای فشاری در شاخص خرابی قابهای خمشی بتن مسلح

دانلود مقاله تاثیر کمانش میلگردهای فشاری در شاخص خرابی قابهای خمشی بتن مسلح

شاخص خرابی معرف میزان خرابی یک سازه میباشد. یکی از فرضیات ساده کننده مدلسازی و تحلیل غیرخطی قاب،عدم کمانش میلگرد در حد فاصل میلگردهای عرضی میباشد و این فرض در صورتیکه میلگرد مستعد کمانش باشد، سبب ایجاد اختلاف قابل ملاحظهای بین پاسخهای عددی و تجربی میشود. در این مقاله با در نظر گرفتن اثر کمانشی میلگردها در تحلیل غیرخطی، رفتار قاب خمشی بتن مسلح مورد مطالعه قرار گرفته و شاخص خرابی قاب متأثر از اثر کمانش میلگردهای فشاری بدست آمده و با حالت بدون اثر کمانش میلگرد مقایسه شده است. در این راستا از مدل ارائه برای اعمال اثر کمانشی میلگردها در رابطه تنش- کرنش استفاده شده است. نتایج Appleton و Gomes شده توسط تحلیل نشان میدهد که با در نظر گرفتن اثر کمانش میلگرد در مدلسازی عددی، تغییر قابل ملاحظهای در شاخص خرابی سازه بدست میآید و سازه سریعتر به حد انهدام خود میرسد.

قیمت:۲۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید