هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقاله با عنوان تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل AHP
دانلود مقاله با عنوان تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل AHP

دانلود مقاله با عنوان تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل AHP

در برنامه ريزي شهري تحليل چگونگي قرارگيري کاربري هاي مختلف در کنار هم اهميت اساسي دارد. اين امر سبب گرديده که مدل هاي مختلفي براي تحليل کاربري شکل گيرد. اين مدل ها سازگاري را با استفاده از ماتريس کاربري ها مورد بررسي قرار مي دهند. نتايج آن بصورت سازگاري يا عدم سازگاري همجوار مشخص و احتمال تصادفي بودن نتايج وجود دارد.

مدل AHP به عنوان يک روش قوي تصميم گيري منتج از روشهاي رياضي بوده که فاقد ضعف مدل هاي پيش گفته مي باشد. با استفاده از اين روش و محاسبه وزن هاي مستقيم مي توان تصميماتي را که وابسته به معيارهاي مختلف است اتخاذ و احتمال تصادفي بودن نتايج را از بين برد. اين مقاله در پي آن است که با استفاده ازروش AHP در نرم افزار ادريسي، سازگاري کاربري هاي شهري را در نمونه موردي خود ارزيابي و اصل سازگاري کاربري ها را در مکانيابي مورد تحليل قرار دهد.

دانلود