بدانلود فایل pdf پایان نامه سنجش میزان تاب آوری اجتماعات جدید شهری در مواجهه بامخاطرات طبیعی | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود فایل pdf پایان نامه سنجش میزان تاب آوری اجتماعات جدید شهری در مواجهه بامخاطرات طبیعی

دانلود فایل pdf پایان نامه سنجش میزان تاب آوری اجتماعات جدید شهری در مواجهه بامخاطرات طبیعی

امروزه در سطح جهانی، تغییرات چشم گیری در نگرش به مخاطرات دیده می شود. به طوری که دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیب پذیری،به افزایش تاب آوری در مواجهه با سوانح تغییر پیدا کرده است. به علت عدم امکان پیش بینی کامل آسیب پذیری و نیز فراهم کردن ارزیابی های جامع و کلی نگر در مقابل مخاطرات، تاب آوری می تواند به عنوان توانایی سازگاری سیستم ها در برابر تغییرات ،بدون فروپاشی در زمان سوانح مطرح شور. براساس این نگرش، برنامه های کاهش مخاطرات باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگی های جوامع تاب آوری باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تاب آوری توجه کنند.

قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال

 

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme