هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf مقاومت جوش
دانلود فایل pdf مقاومت جوش

دانلود فایل pdf مقاومت جوش

جهت ارزیابی میزان گیرداری و شناخت رفتار اتصالات رایج، مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه یکطرفه مقید نشده و دوطرفه، به کمک ۱۸ نمونه آزمایشگاهی ارزیابی میگردد. در این تحقیق دو پارامتر متغییر بعد جوش و چقرمگی الکترود هستند. بر اساس نتایج ، جوش گوشه دوطرفه رفتار قابل قبولی در باربری کششی از خود نشان دارد. مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه یک طرفه کمتر از حد انتظار نشان داد. با افزایش بعد جوش، مقاومت جوش گوشه یک طرفه کاهش مییابد و چقرمگی بیشتر سبب افزایش مقاومت و شکل پذیری میشود. در ادامه آزمایشها رفتار ورق های سخت کننده مثلثی بررسی گردیده و نتیجه گیری حاصل گردیده است.

قیمت:۲۰۰۰۰ ریال

 

 

پاسخی بگذارید