هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf مدلسازی پیامدهای توسعه ی باغ شهرها با استفاده از نظری هی مبنایی
دانلود فایل pdf مدلسازی پیامدهای توسعه ی باغ شهرها با استفاده از نظری هی مبنایی

دانلود فایل pdf مدلسازی پیامدهای توسعه ی باغ شهرها با استفاده از نظری هی مبنایی

چکیده
موضوع باغ شهر از ابتدای پیدایش تاکنون همواره با نظرات موافق و مخالف بسیاری روبرو بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل پیامدهای توسع هی باغ شهرها و ارائه ی راهکارهایی برای بهبود این طرح صورت گرفت. در این پژوهش از روش تحقیق نظریه مبنایی یا دادهبنیان استفاده شد که در آن گردآوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با نمونهای ۳۲ نفره از اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان زنجان صورت گرفت. با تحلیل محتوای متن مصاحبهها تعداد ۱۰۱ گزاره ی مفهومی در ارتباط با موضوع توسع هی باغ شهرها استخراج شد. مفاهیم طی سلسله مراتب کدگذاری در نظریه ی مبنایی در قالب۲۳  گزاره ی مقولهای و سه دسته موضوعی شامل پیامدهای مفید، پیامدهای منفی و راهبردهای بهبود گروهبندی شدند که هر یک جنبه ای از موضوع توسعه ی باغ شهرها را بیان میکنند. نتایج نشان داد پیامدهای مفید ناشی از توسعه ی باغ شهرها بیشتر متوجه صاحبان باغ شهرها است در حالیکه پیامدهای منفی این طرح کل افراد جامعه را در بر میگیرد. بر اساس نتایج تحقیق، راهبردهای بهبود پروژه ی باغ شهرها در زنجان در هفت دسته شامل محوریت بحران آب در صدور مجوز و نحو هی بهرهبرداری، اعمال دقیق مدیریت پیشگیری از احداث و توسع هی غیراصولی، اقدامات نظارت – علمی قبل از احداث، کاهش تقاضای شهروندان برای احداث باغ شهرها، ترویج تولیدمحوری در کنار تفریح، استفاده از توانمند یهای فارغالتحصیلان کشاورزی و تلفیق آموزش و گردشگری در مدیریت باغ شهرها طبقهبندی شد.

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.