هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf توسعه فیزیکی ناپایدارشهرها و آسیب پذیری آنها در برابر سوانح طبیعی
دانلود فایل pdf توسعه فیزیکی ناپایدارشهرها و آسیب پذیری آنها در برابر سوانح طبیعی

دانلود فایل pdf توسعه فیزیکی ناپایدارشهرها و آسیب پذیری آنها در برابر سوانح طبیعی

چکیده:

در گذشته چنین تصور می شد که بروز سوانح طبیعی در نواحی شهری پیامدهای کمتری نسبت به نواحی روستایی داشته است. ولی در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در ساختار کالبدی و سازماندهی شهرها بوجود آمده است، آنها در مقابل سوانح طبیعی آسیب پذیر شده اند. این امر ناشی از افزایش زیاد جمعیت شهرها، گسترش بیرویه شهری و توسعه فیزیکی آنها بر روی مناطق پر خطر بوده که ثبات آنها ر ا بر هم زده است . مطالعه حاضر منطبق است بر شهر ماکو در استان آذربایجان غربی که با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود، در طی سال های گذشته با سوانح طبیعی از قبیل ریزش س نگ و سیل مواجه بوده و باعث آسیب پذیری آن در مقابل مخاطرات طبیعی گشته است . روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و با رویکرد طبیعی و میدانی و استفاده از روش مشاهده و مطالعات کتابخانهای مورد کند و کاو قرار گرفته است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که دربرنامه ریزی برای توسعه فیزیکی شهر ماکو به مخاطرات طبیعی توجهی نشده است . بنابراین، در برنامه ریزی توسعه فیزیکی پایدار شهری، مکان یابی جهات مناسب توسعه و گسترش شهرها و ارزیابی میزان آسیب پذیری آنها، بررسی ویژگی های طبیعی، مقر و موقعیت جغرافیایی شهرها ضرورت دارد.

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید