خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf تغییر کاربری اراضی

دانلود فایل pdf تغییر کاربری اراضی

به طورکلی، این تحقیق به دنبال تعیین عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی است.بدین منظور
اهداف تحقیق به صورت زیر طبقه بندی گردیده اند:
 بررسی روند تغییر کاربری اراضی در منطقه موردمطالعه
 بررسی و تحلیل عوامل تشدیدکننده تغییر کاربری اراضی
 بررسی توزیع جغرافیایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد
 بررسی نگرش روستاییان به کشاورزی به عنوان یک شغل
 شناسایی راهکارهایی برای کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان
محمودآباد
قیمت:۳۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

bigtheme