هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf ارزیابی سطح توسعه پایدار در محله های باغ شهر تاریخی میبد
دانلود فایل pdf ارزیابی سطح توسعه پایدار در محله های باغ شهر تاریخی میبد

دانلود فایل pdf ارزیابی سطح توسعه پایدار در محله های باغ شهر تاریخی میبد

چکیده
تغییر نظام اقتصادی اجتماعی و زیست کالبدی بهنفع شهرها، توسعه پایدار شهری را به پارادایمی مهم و مؤثر در اداره امور شهرها تبدیل کرده است. دراینمیان، نابرابری های بی نمنطق های و محلهای اهمیت ویژه ای دارد. شهر میبد مانند گذشته، پررونق باقی مانده است. وجود قنا تهای متعدد در نظم فضایی این شهر مؤثر بوده و بر شبکه شهری تأثیر گذاشته است. بررسی این عوامل، جایگاه مطالعههای توسعه پایدار شهری و مکانیابی درست و مؤثر خدمات شهری، زمینه مدیریت بهتر و اداره آسانتر شهر و بهتبع آن رفاه و آسایش مردم را با توجه به اصول شهرسازی فراهم میکند. در این مقاله، توسعه پایدار محل های در باغشهر میبد ارزیابی م یشود. این پژوهش توصیفی تحلیلی است که در آن از مد لهای آماری ونر مافزارهای رایان های بهره گرفته شد. بررس یها نشان م یدهد محله امام جعفر صادق، پایدارترین محله و بافت قدیم محله فیروزآباد ناپایدارترین محله است. شاخص های پایداری اقتصادی، اجتماعی، زیستی و کالبدی در محلههای مختلف متفاوت است. برای رسیدن به جمع بندی، از مجموع این شاخص ها بهصورت تلفیقی استفاده شد که بیانگر پایداری در محل ههای جدید و نوساز شهر و ناپایداری در تعدادی از محلههای تاریخی وفرسوده و
محل ههایی است که بهتازگی به شهر الحاق شدهاند؛ بنابراین، دستیابی به توسعه پایدار در محلههای تاریخی، با سیاست های بهسازی و نوسازی و اولویت تاریخیبودن آن و در محلههای الحاقی با سیاست های توانمندسازی به سمت توسعه پایدار حرکت کرد.

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید