هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf ارائه راهکار هایی جهت سرزندگی در محیط های شهری به کمک خاطره سازی
دانلود فایل pdf ارائه راهکار هایی جهت سرزندگی در محیط های شهری به کمک خاطره سازی

دانلود فایل pdf ارائه راهکار هایی جهت سرزندگی در محیط های شهری به کمک خاطره سازی

چکیده :
فضای جمعای، یا به عبارتی فضایی که در آن تعاملات اجتماعی شهروندان شکل میگیرد و فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقا مییابد، در کشور ما روز به روز در حال افول است. همچنین که اما روزه ارتقاء کیفیت محیط در فضاهای عمومی شهری و فضاهای باز به منظور بالا بردن قابلیت حضورپذیری ایر عرصه ها، در دستور کار طراحان قرار دارد.این افزایش قابلیت حضور پذیری ،از طریق غنی تر کردن تجربه حضور شهروندان در عرصه های عمومی شهر صورت می پذیرد. حضور پذیری بهینه عرصه های عمومی، ازطریق زمینه سازی برای ایجاد خاطره های فردی و جمعی لذت بخش؛ شکل گیری تصویر ذهنی واضح،خوانا و مطلوب از حضور در عرصه عمومی را در ذهن  ناظران فضا موجب میشود. مساله پایش رو تعریف راهکارهایی برای طراحای فضایی شاهری است تا در عایر رفان نیاز های کاربران در کالبد مورد نظر ، قابلیت پرداختر به نیازهای روانی کاربر ، خاطره سازی ، ایجاد سازندگی و پویایی در عایر همساویی با زمان حال و ارضاء کاربر عصر جدید را داشته باشد.نتاایپ پاژوهش حاضار حااکی از وجاود رابطاه مساتقین میاان ادراک انسان از محیط و ایجاد خاطرات و تجربه های ماندگاراز فضای شهری است. در پایان با توجه به دو عامل موثر بر ادراک یعنی محیط و انسان ، مولفه هایی برای هرچه خوش آیندتر شدن ادراک کاربران و به دنبال آن ایجاد خاطره ای مانا از محیط شهری ارائه شد.

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید