هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf ارائه الگویى براى برنامه ریزى و طراحى باغشهرها در نظام شهرسازى ایران
دانلود فایل pdf ارائه الگویى براى برنامه ریزى و طراحى باغشهرها در نظام شهرسازى ایران

دانلود فایل pdf ارائه الگویى براى برنامه ریزى و طراحى باغشهرها در نظام شهرسازى ایران

چکیده
با تصویب شرح خدمات آن توسط « باغستانها » یا « باغشهرها » تهیه طرح شوراى عالى شهرسازى در سال ۱۳۸۹ در دستور کار سازمان ها و مهندسین مشاور قرار گرفت و هر چند هم اکنون پیشبرد این موضوع در برخى از استان هاى کشور با مشکلاتى مواجه شده ولى به طور کلى تدوین سیاست هاى برنامه ریزى باغشهرها در ایران نیازمند مطالعه اى ویژه است. بر این اساس
مقاله پیش رو بر آن است تا با ارائه الگویى براى طراحى و برنامه ریزى چنین سکونتگاه هایى، گامى هرچند کوچک در راستاى عملیاتى کردن مفهوم باغشهرها در ایران بردارد در راستاى دست یابى بدین هدف، نگارندگان برآنند تا پس از بررسى جایگاه این بحث در ادبیات شهرسازى ایران و جهان، شاخص هاى مورد نیاز و متناسب با شرایط ایران را از منابع مرتبط استخراج و با بهره گیرى از این شاخص ها به نظرسنجى از متخصصین، اساتید و کارشناسان مربوطه در این زمینه بپردازند. گفتنى است که نتایج حاصل از این نظرسنجى از طریق بررسى هاى آمارى -تحلیل عاملى و تحلیل رگرسیونى- به ارائه الگویى بهینه منتج مى گردد. این تحقیق در زمره پژوهش هاى کاربردى مى باشد، رویکرد آن کمى و روش تحقیق تحلیلى است. جامعه آمارى مورد نظر براى انجام پژوهش در حدود ۱۰۰ کارشناس متخصص را در بر مى گیرد. بر مبناى الگوى بدست آمده حاصل از یافته هاى پژوهش در راستاى طراحى و برنامه ریزى باغشهرهاى ایران مى بایستى، نخست، با پیش بینى شرایط سکونتى و شغلى براى تمامى گروه هاى اجتماعى در پهنه باغشهرها و پس از آن، با استقرار مراکز خدماتى، بهداشتى، آموزشى، ادارى و نظامى مورد نیاز روستاییان در پهنه باغشهرها درراستاى ایجاد جاذبه هاى عملکردى براى انتقال بخشى از جمعیت شهرى به این سکونتگاهها و جذب جمعیت روستایى گام برداشت.

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید