هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح مطالعات امكان سنجي مناطق نمونه گردشگري استان ايلام

دانلود طرح مطالعات امكان سنجي مناطق نمونه گردشگري استان ايلام

 

در اغلب كشورهاي جهان سوم، از جمله كشور ما، واژه گردشگري در ذهن عموم مخاطبان دستيابي به منافع مالي و اقتصادي اين مجموعه فعاليت را تداعي مينمايد و در واقع اگر تلاشي نيز صورت مي گيرد به انگيزة حصول انتفاع اقتصادي اين صنعت است. اما بايستي در نظر داشت كه صنعت گردشگري با توجه به دامنة وسيع اثرات محيطي كه بر جاي مي گذارد، مجموعه اي از اثرات مثبت و منفي را در ابعاد گوناگون به دنبال خود به محيط جامعه ميزبان وارد مي نمايد. تا قبل از سالهاي دهة 1990 ميلادي همگان بر اين باور بودند كه گردشگري داراي اثرات مثبت اقتصادي و اثرات منفي زيست محيطي و اجتماعي  فرهنگي است اما مطالعات و پژوهشهاي بعمل آمده نشان داد كه گردشگري داراي طيف وسيعي از اثرات مثبت و منفي است كه دامنة آن فقط به موارد فوق الذكر محدود نمي شود و اثرات تكنولوژيك و سياسي را نيز با خود به همراه دارد و در هر مورد از موارد س هگانة بالا نيز داراي اثرات مثبت و منفي است. بدين سان واژة پايداري به ادبيات صنعت گردشگري دنيا وارد شد كه با استفاده از ابزار و تكنيكهايي درصدد افزايش اثرات مثبت، كاهش اثرات منفي و در نهايت حفظ حراست داشته هاي محيطي به منظور استفادة طولاني مدت بود.

 دانلود فهرست مطالب

مبلغ 50000 ریال