هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح جامع گردشگری استان کردستان با فرمت WORD(لینک مستقیم)
دانلود طرح جامع گردشگری استان کردستان با فرمت WORD(لینک مستقیم)

دانلود طرح جامع گردشگری استان کردستان با فرمت WORD(لینک مستقیم)

طرح جامع توسعه گردشگري استان در واقع طرحي است مطابق با اهداف كلان برنامه ملي گردشگري كشور كه تعيين استراتژيهاي توسعه گردشگري استان و اتخاذ رويكردهاي متناسب و منطبق بر شرايط ويژه، قابليتها و منابع قابل دسترسي آنرا در جهت ارتقاي كمي و كيفي گردشگري آن در دستور كار دارد.

در قالب طرح جامع، علاوه بر تعيين استراتژي ها و راهبردها، سياستهاي كوتاه مدت ميان مدت و بلند مدت در زمينه گردشگري ترسيم شده و بصورت عملياتي در هر يك از بخشها، اهم منابع گردشگري، تسهيلات، منابع انساني و زير ساخت ها نيز ارائه مي شود. همچنين در جريان اين مطالعات چشم انداز آتي استان در زمينه گردشگري ترسيم شده و بر همين اساس منابع مورد نياز پيشنهاد مي گردد، امكان سنجي اجراي برنامه هاي طرح جامع، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهاي قابل انتظار طرح معرفي شده و راهبردهاي مواجهه با هر يك نيز تعيين خواهد شد. در مجموع طرح جامع توسعه گردشگري استان به عنوان سند پايه و راهنماي برنامه هاي گردشگري استان، بالفعل كردن قابليتهاي گردشگري آنرا مدنظر قرار داده و دورنماهاي آتي را با توجه به شرايط ويژه استان ترسيم مي كند.

 

دانلود فهرست مطالب طرح

مبلغ:30000 ریال