هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح جامع مسکن استان سمنان بطور کامل با لینک مستقیم
دانلود طرح جامع مسکن استان سمنان بطور کامل با لینک مستقیم

دانلود طرح جامع مسکن استان سمنان بطور کامل با لینک مستقیم

طرح جامع مسكن استان سندي است منطقه اي با الهام از طرح جامع مسكن ملي كه چشم انداز بخش مسكن در سال هاي آينده را ترسيم مي كند.در اين چشم انداز هدفها،به معناي تغييرات مطلوب،قابل دستيابي،و قابل سنجش در وضعيت مسكن خانوارهاي استان،در دوره هاي5ساله آينده،تعيين ميشودطرح جامع مسكن مسيري را كه دولت تا دستيابي به هدفها بايستي به پيمايد،روشن ميسازد.مسئوليت رسيدن به هدفها بر عهده دولت است ودر اين مسير،مردم،بخش خصوصي و همه مسئولين بايستي همگام و همرا باشند تا بتوان به هدف ها رسيد.طرح جامع مسكن بر اساس اصل 31 قانون اساسي(داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فردوخانوار ايراني است)،اصل43قانون اساسي(تامين نيازهاي اساسي، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان،آموزش و پرورش،و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه)؛بند “ج” ماده 30قانون بر نامه چهارم (وزارت مسكن و شهر سازي مكلف است با توجه به اثرات متقا بل بخش مسكن با اقتصاد ملي و نقش تعادل بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي وكاهش نا برابريها،طرح جامع مسكن را تا پايان بر نامه چهارم تهيه و به تصويب برساند)و با رويكرد عدالت اجتماعي و توانمندي سازي اقشار كم درامدوتوسعه پايدار تهيه شده است.اين طرح مشتمل بر محور هاي زير با رويكرد عدالت اجتماعي وتوانمند سازي اقشار كم درامد وتوسعه پايدار ميباشد

منبع : http://anjoman.urbanity.ir/showthread.php?tid=2170#ixzz2J0yXxbLD

تعداد صفحات :630صفحه

حجم فایل:7مگابایت

فرمت:PDF

 مبلغ: 50000  ریال