هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح جامع مدیریت بحران زلزله در شهر زنجان با لینک مستقیم (با فرمت word)
دانلود طرح جامع مدیریت بحران زلزله در شهر زنجان با لینک مستقیم (با فرمت word)

دانلود طرح جامع مدیریت بحران زلزله در شهر زنجان با لینک مستقیم (با فرمت word)

مديريت بحران به مجموعه اقدامهايی اطلاق می شود که قبل از وقوع، در حين وقوع و بعد از وقوع سانحه، جهت کاهش هر چه بيشتر آثار و عوارض آن انجام می گيرد. اين اقدامها با توجه به انواع بلايای طبيعی و محيطي که اين گونه بلايا در آنجا رخ می دهد، متفاوت است. يکی از نواحی که در صورت وقوع بلايا به خصوص زلزله، آسيبهای جدی را متحمل می شود، نواحی شهری می باشد که اين خود ضروت اجرای برنامه بحران را روشن می سازد.

از همان لحظه ای که بحران ايجاد می شود بايد تصميمهای عمده و مهم را اتخاذ کرد. در مواجهه با هر گونه بحران، اولين کار لازم و حياتی، دسته بندی حقايق و واقعيتهاست. اين که چه چيزی رخ داده است، چه اقدامهايی در مقابل آن انجام خواهد داد و آينده چگونه خواهد بود. هيچ بحرانی به طور دقيق مشابه بحرانهای ديگر نيست، با وجود تشابه های قابل توجهی که بين آنها وجود دارد، کشف و درک اين تشابه های کليدی، جهت برنامه ريزی برای بحران و تخفيف  و اثرات سوئ آن ضروری است. اهميت ايجاد برنامه ای برای بحران به اين خاطر است که اين برنامه شما را قادر خواهد ساخت تا به سرعت اقدامهای لازم را انجام دهيد. تمام فرضيات قبلا انجام  گرفته اند، بنابراين می توانيد آنها را از مکانيزمهای کنترل بحران حذف کنيد. البته هيچ يک از دو بحران دقيقا شبيه يکديگر نيستند. علاوه بر اين، يک بحران از لحاظ تعريف، هرگز دقيقا آن چيزی نخواهد بود که شما پيش بينی کرده ايد. يکي از اشتباههايی که به سادگی در مديريت بحران روی می دهد، اين است که تصور کنيم برای همة بحرانها يک راه وجود دارد. در حالی که چون بحرانها از منشاهای گوناگون ناشی می شوند و عوامل متعددی در وقوع آنها نقش ايفا می کنند، پس برای کنترل آنها طرحها و راههای متفاوتی بايد اجرا گردد

مبلغ:5۰۰۰۰ ریال