هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح جامع شهر تهران
دانلود طرح جامع شهر تهران

دانلود طرح جامع شهر تهران

طبق بند ۲ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزرات مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳) طرح جامع چنین تعریف شده است :طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ، صنعتی ،بازرگانی ،اداری ،کشاورزی ،تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری ، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال ) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی ، بهسازی و اولویت های مربوط به آن تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می گردد.
طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود .با توجه به تعاریف مذکور ویژگی های اساسی طرح جامع شهری را چنین می توان برشمرد:
الف ) طرح جامع ، طرحی است کالبدی فضایی که بهرهگیری از تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه شهری ، به بهبود سازمان فضایی شهر و رفاه اجتماعی مردم می پردازد.
ب ) طرح جامع از نظر زمان میان مدت و به لحاظ مقیاس برخورداری کلی است،سیاست های کلی توسعه شهر را تا مدت ده سال تعیین می نماید .
پ ) در طرح جامع نه تنها خود طرح بلکه منطقه آن نیز مورد توجه قرلر می گیرد.
ت) طرح جامع وسیله ای است برای سهل کردن تصمیم گیری و سیاست گذاری و نقش هدایتی آن از جنبه های با ارزش طرح است.

دانلود فایل